;

Q&A งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ

Q&A งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ

สงสัยเรื่องไหน ? ลองเลือกดูกันได้เลย

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ

ภารกิจหลักและการจัดบริการของหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษามีอะไรบ้าง
1.สำรวจและคัดกรอง : สำรวจความต้องการด้านสุขภาวะ และคัดกรองข้อมูลด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นของนิสิต 2.บริการให้การปรึกษาโดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพและนักจิตวิทยา 3.ประสานงานส่งต่อ/ติดตาม : คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง กลุ่มเพื่อน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ 4.สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5.จัดกิจกรรมให้ข้อมูลด้านสุขภาพจิต
หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษาให้บริการใครบ้าง
1.สำรวจและคัดกรอง :สำรวจความต้องการด้านสุขภาวะ และคัดกรองข้อมูลด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นของนิสิต
2.บริการให้การปรึกษาโดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพและนักจิตวิทยา
3.ประสานงานส่งต่อ/ติดตาม : คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง กลุ่มเพื่อน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ
4.สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.จัดกิจกรรมให้ข้อมูลด้านสุขภาพจิต
หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษาให้บริการวันและเวลาใดบ้าง
วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
หากต้องการติดต่อหรือนัดหมายขอรับบริการ สอบถามหรือติดต่อทางช่องทางใดบ้าง
Facebook : KUHappyPlaceCenter
โทรศัพท์ : 087-934-4994

หน่วยบริการนิสิตพิเศษ

บัตรประจำตัวคนพิการสามารถทำได้ที่ไหน
กรุงเทพมหานคร 
 1. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 2. โรงพยาบาลสิรินธร
 3. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 4. สถาบันราชานุกูล
 5. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 6. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
 7. โรงพยาบาลพระราม 2
ต่างจังหวัด  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
บัตรประจำตัวคนพิการมีวันหมดอายุหรือไม่
บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร  
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dep.go.th
หากมีบัตรประจำตัวคนพิการจะมีสิทธิได้รับบริการอะไรบ้างจากมหาวิทยาลัย
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจนจบหลักสูตร    
 • บริการวางแผนการเรียน  
  บริการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา      
 • บริการสอนเสริมพิเศษ 
  พัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะทางอาชีพ      
 • บริการให้การปรึกษา  ฯลฯ
หากมีความพิการแต่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับบริการจากทางมหาวิทยาลัยหรือไม่
ผู้พิการมีสิทธิ์ได้รับบริการดังกล่าวในข้อ 3 แต่ไม่สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
จะสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ใด

นิสิตสามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองเพื่อกรอกแบบแสดงความจำนงขอรับบริการที่หน่วยบริการนิสิตพิเศษ ได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.

-นิสิตสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน Facebook : Happy Place Center

มีขั้นตอนขอรับบริการอย่างไร

นิสิตสามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองเพื่อกรอกแบบแสดงความจำนงขอรับบริการที่หน่วยบริการนิสิตพิเศษ ได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.

-นิสิตสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน Facebook : Happy Place Center

ลงทะเบียนเรียนล่าช้าต้องดำเนินการอย่างไร
นิสิตสามารถลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตามที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา และหากเลยกำหนดแล้วสามารถลงทะเบียนล่าช้าได้โดยการทำใบคำร้องทั่วไป แนบพร้อมกับเอกสาร KU 3 ยื่นอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา คณบดี และส่งเอกสารที่สำนักทะเบียน
หากลืมประเมินการเรียนการสอนจะมีผลอย่างไร
นิสิตจะถูกล็อคระบบไม่สามารถจะดำเนินการใด ๆ ผ่านระบบได้ ทั้งการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม – ถอนรายวิชา เป็นต้น
หากลงทะเบียนในระบบไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร
มี 2 กรณี คือ
 1. หากระบบล็อคสาขาวิชา จะต้องรอให้ระบบปลดล็อคก่อน ซึ่งจะมีระบุในปฏิทินการศึกษาว่าปลดล็อคสาขาวิชาเมื่อไหร่ จากนั้นจึงจะลงทะเบียนได้
 2. หากในระบบนิสิตลงทะเบียนเต็มตามจำนวนที่ระบุแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้อีก ถ้าต้องการจะลงเรียนในวิชาดังกล่าว จะต้องขอเพิ่ม (add) โดยการใช้เอกสารใบ KU 3 ออนไลน์ สามารถปริ้นท์ได้จากระบบ จากนั้นให้อาจารย์ประจำวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง จากนั้นยื่นเอกสารที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

หน่วยส่งเสริมอาชีพ

สามารถดูตำแหน่งงานว่างได้ที่ไหน ทั้งงานประจำ และงานพิเศษ

นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าสามารถเข้าดูข้อมูลตำแหน่งงานว่างได้ที่ เวบไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ  https://jobsa.ku.ac.th  หรือที่ Line OA โดยพิมพ์เพิ่มเพื่อนด้วยคำว่า @Jobsa_KU 

หากบริษัทอยากฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างสามารถส่งข้อมูลได้ทางช่องทางไหน

หากบริษัทอยากฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็น งานประจำ งานพิเศษ หรือฝึกงานสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ แชท Line OA : Jobsa KU for HR ด้วยการเพิ่มเพื่อน พิมพ์ @296FCBWL  โดยให้ทางบริษัทดำเนินการ ดังนี้

          – ทำจดหมาย เรียน ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

          – เนื้อหาจดหมายแนะนำว่าบริษัทของท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร และมีความประสงค์เรื่องอะไร เช่น ต้องการรับสมัครบุคคลไปร่วมงานในตำแหน่งไหน ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือรับสมัครนิสิตไปทำงานพิเศษ เป็นต้น
          – ในจดหมายลงนามด้วยผู้มีอำนาจการลงนามของบริษัท จากนั้นสแกนจดหมายให้เป็น file pdf หรือ file ภาพ (jpg , png)
          – พร้อมแนบ file pdf หรือ file ภาพ (jpg , png) โปสเตอร์ รายละเอียดตำแหน่งงาน เช่น คุณสมบัติ สวัสดิการ หรืออื่นๆ พร้อมกับให้ข้อมูลติดต่อกับบริษัท ได้แก่ ที่อยู่บริษัท  ชื่อผู้ประสานงาน  เบอร์โทรติดต่อ  Email  และ Logo บริษัท มาด้วย 

          – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1180180-1
มีงานประจำสำหรับบัณฑิตพิเศษหรือไม่
กองกิจการนิสิต มีโครงการจ้างงานบัณฑิตพิเศษ โดยบริษัทที่มารับสมัครบัณฑิตเข้าไปร่วมงานเป็นบริษัทของรุ่นพี่นิสิตเก่า โดยสมาคมนิสิตเก่า มก. จะเป็นผู้ประสานงานกับพี่นิสิตเก่า  ทั้งนี้หากนิสิตพิเศษสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ให้ติดต่อประสานงานกับหน่วยบริการนิสิตพิเศษในแต่ละวิทยาเขต

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

นิสิตเก่า มก. ต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (อาทิเช่น ใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบรับรองต่าง ๆ) สามารถขอได้ที่ช่องทางใด
สามารถขอได้ที่สำนักบริหารการศึกษา หมวดเอกสารสำคัญทาง Online (ปัจจุบันออกให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ค่าบริการ 20 บาท/ฉบับ) เว็บไซด์ : https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc หรือสอบถาม โทร. 02-118-0100 (ในวันและเวลาราชการ) 
นิสิตเก่า มก. ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมชูปถัมภ์ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางใด
หมายเลขโทรศัพท์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ โทร.02-579-2419
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสิตเก่า มก. / ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อ อย่างไรบ้าง
สามารถติดตามได้ทาง FB Page
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/SAKUkasetsart หรือ FB Page ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/saku.oku

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์