;

งานประกันคุณภาพการศึกษา

Previous
Next

งานประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพ คืออะไร

การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต คือ กระบวนการดำเนินงาน กิจกรรมนิสิตที่มี การดาเนินงานตามระบบและแผนที่ได้วางไว้ ทาให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผลผลิตของกิจกรรมที่วางไว้มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่ต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผล การดำเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนและพัฒนากระบวนการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้ผลผลิตของกิจกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นที่พึงพอใจกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพองค์กรนิสิตและเป็นอัตลักษณ์ของนิสิตต่อไปในอนาคต และเป็นคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

การประกันคุณภาพ คืออะไร

การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต คือ กระบวนการดำเนินงาน กิจกรรมนิสิตที่มี การดาเนินงานตามระบบและแผนที่ได้วางไว้ ทาให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผลผลิตของกิจกรรมที่วางไว้มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่ต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผล การดำเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนและพัฒนากระบวนการดาเนินกิจกรรมส่งผลให้ผลผลิตของกิจกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นที่พึงพอใจกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพองค์กรนิสิตและเป็นอัตลักษณ์ของนิสิตต่อไปในอนาคต และเป็นคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

การจัดทำรายงานประจำปี/รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report : SSR)

บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย

 • ความเป็นมา
 • ปรัชญา ปณิธาน (ถ้ามี)
 • วัตถุประสงค์ ภารกิจ
 • โครงสร้างองค์การ
 • แผนงานประจำปี

บทที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนงานประจำปี (รายโครงการ/กิจกรรม) ประกอบด้วย

 • สรุปแผนผล การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
 • ผลการประเมินความพึงพอใจ
 • ข้อเสนอแนะการปรับปรุงครั้งต่อไป
 • รายงานการใช้เงิน เช่น รายรับ-รายจ่าย
 • ภาพกิจกรรม

ประกันคุณภาพกองกิจการนิสิต

 1. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
 2. แผนงานการพัฒนานิสิต 10 ปี (2560 – 2569) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. รายงานกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2562
 4. รายงานกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2563
 5. รายงานกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2564

ประกันคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต

 1. แบบสำหรับขออนุมัติจัดทำโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบำรุงกิจกรรมนิสิต และสามารถใช้เป็นตัวอย่างสำหรับขออนุมัติจัดทำโครงการที่ใช้แหล่งงบประมาณอื่นขออนุมัติจัดทำโครงการและเบิกเงินบำรุงกิจกรรมนิสิต (กนส.1)
 2. แบบสำหรับขออนุมัติงบประมาณและขอยืมเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบำรุงกิจกรรมนิสิต จากกองกิจการนิสิต (กนส.2)
 3. แบบสำหรับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบำรุงกิจกรรมนิสิต และสามารถใช้เป็นตัวอย่างสำหรับขอรายงานผลการจัดทำโครงการที่ใช้แหล่งงบประมาณอื่น (กนส.3)
 4. แบบรายงานผลการดำเนินงานองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (สโมสรนิสิตคณะ)
 5. แบบรายงานผลการดำเนินงานองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ชมรม)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์