;

งานเเนะเเนวเเละจัดหางาน

Put the right me on the right ways

ข่าวสารเเละกิจกรรม :

สุขภาพใจกับ Happy Place :

Talk to Care Service

เปิดเทอมนี้ เป็นอย่างไรบ้างน้องๆ 😊
ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรมมากมายเลยเนอะ
พี่ๆ อยากเห็นน้องๆ นิสิต มก. ทุกคนมีความสุขกันน้าา

อ่านต่อ >

Happy Hour เปิดเทอมใหม่ หัวใจว้าวุ้น

🥰 เปิดเทอมแล้ว จะปรับตัวกับเพื่อน ๆ ยังไงดี
บรรยากาศการเรียน ความรัก เพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า
มาเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมก่อนเปิดเทอมกันจ้า

อ่านต่อ >

Happy Hour back to KU

ยินดีต้อนรับ น้อง ๆ นิสิต มก. ทุกคนจ้าา
..Back TO KU..
🥰 เปิดเทอมแล้ว จะปรับตัวกับเพื่อน ๆ ยังไงดี
บรรยากาศการเรียน ความรัก เพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า
มาเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมก่อนเปิดเทอมกันจ้า
🥰 ขอเชิญชวนนิสิต มก. ทุกวิทยาเขต เข้าร่วม
กิจกรรมเสวนาออนไลน์สร้างพลังบวก “KU Happy Hours”

อ่านต่อ >

ข่าวสารเเละกิจกรรม

สุขภาพใจกับ Happy Place

Talk to Care Service

เปิดเทอมนี้ เป็นอย่างไรบ้างน้องๆ 😊
ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรมมากมายเลยเนอะ
พี่ๆ อยากเห็นน้องๆ นิสิต มก. ทุกคนมีความสุขกันน้าา

อ่านต่อ >

Happy Hour เปิดเทอมใหม่ หัวใจว้าวุ้น

🥰 เปิดเทอมแล้ว จะปรับตัวกับเพื่อน ๆ ยังไงดี
บรรยากาศการเรียน ความรัก เพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า
มาเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมก่อนเปิดเทอมกันจ้า

อ่านต่อ >

Happy Hour back to KU

ยินดีต้อนรับ น้อง ๆ นิสิต มก. ทุกคนจ้าา
..Back TO KU..
🥰 เปิดเทอมแล้ว จะปรับตัวกับเพื่อน ๆ ยังไงดี
บรรยากาศการเรียน ความรัก เพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า
มาเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมก่อนเปิดเทอมกันจ้า
🥰 ขอเชิญชวนนิสิต มก. ทุกวิทยาเขต เข้าร่วม
กิจกรรมเสวนาออนไลน์สร้างพลังบวก “KU Happy Hours”

อ่านต่อ >

เกี่ยวกับงานเเนะเเนวและจัดหางาน

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษา

สำรวจและคัดกรอง : สำรวจความต้องการด้านสุขภาวะ และคัดกรองข้อมูลด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นของนิสิต

บริการให้การปรึกษา: บริการให้การปรึกษาโดยนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพและนักจิตวิทยา

ประสานงานส่งต่อ/ติดตาม : คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง กลุ่มเพื่อน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ

สร้างเครือข่าย : สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดกิจกรรม : จัดกิจกรรมให้ข้อมูลด้านสุขภาพจิต

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ

เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและนิสิตเก่า

สร้างโอกาสให้นิสิตเก่าได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

ให้บริการนิสิตด้านข้อมูลข่าวสาร การศึกษาต่อ

ช่วยเหลือนิสิตเก่าด้านการเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและสร้างโอกาสในการทำงาน

เสริมทักษะจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ

หน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน

ให้บริการนิสิตด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีทักษะและความพร้อมสู่การทำงาน

พัฒนาและส่งเสริมการทำงานพิเศษ และการประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

ศึกษาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
และจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิต

เป็นศูนย์กลางข้อมูลงานประจำ งานพิเศษ และฝึกงานของมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยบริการนิสิตพิเศษ

การสร้างความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ การจัดทำแผนการรับบริการเป็นรายบุคคล (ISP) , การให้คำปรึกษาสำหรับนิสิตและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินและคัดกรองเบื้องต้นทางจิตวิทยา

เงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อเทคโนโลยี
และปรับสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนทางการศึกษา การดำเนินชีวิตและให้นิสิตเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียม

บริการด้านการเรียน การสอนและการสอบ ได้แก่ วางแผนการเรียน , การลงทะเบียน , การสอนเสริม , การแยกสอบ , ติดตามและประเมินผล และประสานอาจารย์ผู้สอน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ได้แก่ ทักษะทางสังคม , ทักษะทางวิชาการ , ทักษะทางอาชีพ และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต

เกี่ยวกับงานเเนะเเนวและจัดหางาน

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษา

สำรวจและคัดกรอง : สำรวจความต้องการด้านสุขภาวะ และคัดกรองข้อมูลด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นของนิสิต

บริการให้การปรึกษา: บริการให้การปรึกษาโดยนักแนะแนว การศึกษาและอาชีพและนักจิตวิทยา

ประสานงานส่งต่อ/ติดตาม : คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง กลุ่มเพื่อน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ

สร้างเครือข่าย : สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดกิจกรรม : จัดกิจกรรมให้ข้อมูลด้านสุขภาพจิต

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ

เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและนิสิตเก่า

สร้างโอกาสให้นิสิตเก่าได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

ให้บริการนิสิตด้านข้อมูลข่าวสาร การศึกษาต่อ

ช่วยเหลือนิสิตเก่าด้านการเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและสร้างโอกาสในการทำงาน

เสริมทักษะจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ

หน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน

ให้บริการนิสิตด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีทักษะและความพร้อมสู่การทำงาน

พัฒนาและส่งเสริมการทำงานพิเศษ และการประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

ศึกษาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิต

เป็นศูนย์กลางข้อมูลงานประจำ งานพิเศษ และฝึกงานของมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยบริการนิสิตพิเศษ

การสร้างความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ การจัดทำแผนการรับบริการเป็นรายบุคคล (ISP) , การให้คำปรึกษาสำหรับนิสิตและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินและคัดกรองเบื้องต้นทางจิตวิทยา

เงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อเทคโนโลยีและปรับสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนทางการศึกษา การดำเนินชีวิตและให้นิสิตเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียม

บริการด้านการเรียน การสอนและการสอบ ได้แก่ วางแผนการเรียน , การลงทะเบียน , การสอนเสริม , การแยกสอบ , ติดตามและประเมินผล และประสานอาจารย์ผู้สอน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ได้แก่ ทักษะทางสังคม , ทักษะทางวิชาการ , ทักษะทางอาชีพ และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต

ช่องทางการติดต่อ

Happy Place Center : ศูนย์เรียนรวม 1 (ศร.1) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
KU Happy Place Center : Facebook KUHappyPlaceCenter

งานแนะแนวและจัดหางาน : ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ : Facebook saku.oku
หน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน : Facebook JobsaKU

ช่องทางการประเมินงานแนะเเนวและจัดหางาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์