;

งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชวนพัฒนาตัวเอง ฝึกอบรม อัปสกิลนิสิตให้เจ๋ง ก่อนทำงานจริง

ข่าวสารกิจกรรมพัฒนานิสิต :

[รับสมัคร] นิสิตที่มีความสามารถด้านการแสดง : โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ

✨ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ ✨ 🎉รับสมัคร 🎉 นิสิตที่มีความสามารถด้านการแสดง เพื่อร่วมเดินทางไปแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม ที่งานสงกรานต์ At National University of Singapore (NUS) 🚩 สาธารณรัฐสิงคโปร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 ก.พ. 2567 ออดิชั่นวันที่ 18 ก.พ. 2567

อ่านต่อ >

🌹 KUcupid Sharing love & happiness festival 🌹

ชวนนิสิต KU มาฉลองวาเลนไทน์ที่งาน 🌹 KUcupid Sharing love & happiness festival🌹 14 -15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ สนามรักบี้ฟุตบอล พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน 🌸 Love to

อ่านต่อ >

สื่อรณรงค์และประกาศที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารกิจกรรมพัฒนานิสิต

[รับสมัคร] นิสิตที่มีความสามารถด้านการแสดง : โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ

✨ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ ✨ 🎉รับสมัคร 🎉 นิสิตที่มีความสามารถด้านการแสดง เพื่อร่วมเดินทางไปแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม ที่งานสงกรานต์ At National University of Singapore (NUS) 🚩 สาธารณรัฐสิงคโปร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 ก.พ. 2567 ออดิชั่นวันที่ 18 ก.พ. 2567

อ่านต่อ >

🌹 KUcupid Sharing love & happiness festival 🌹

ชวนนิสิต KU มาฉลองวาเลนไทน์ที่งาน 🌹 KUcupid Sharing love & happiness festival🌹 14 -15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ สนามรักบี้ฟุตบอล พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน 🌸 Love to

อ่านต่อ >

สื่อรณรงค์และประกาศที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับงานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดจนจัดทำสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิต เสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์แก่นิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะรอบด้านทั้ง Hard skill และ Soft skill รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมีจริยธรรมและมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองโลก อันก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติและต่อประชาคมโลกอย่างยั่งยืน

หน่วยส่งเสริมวินัยนิสิต

ผลิตสื่อรณรงค์ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมวินัยนิสิต รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสิต ควบคุมกฎระเบียบวินัยนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนิสิตและร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนนิสิตผู้ปฏิบัติผิดระเบียบ ดำเนินการร่างคำสั่งลงโทษนิสิต ตลอดจนเสนอพัฒนากฎข้อบังคับนิสิตให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน

หน่วยส่งเสริมศักยภาพนิสิต

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการคิดและการเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกนิสิตด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งส่งเสริมความรู้และการสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ มีทักษะการคิดและการเรียนรู้ในมิติของภาษาและวัฒนธรรมสากล มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นพลเมืองโลก

หน่วยพัฒนาอย่างยั่งยืน

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเป้าการหมายพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ของสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมความรู้และจิตสำนึกด้านความยั่งยืน ให้นิสิตมีความพร้อมต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประชาคมโลก

เกี่ยวกับงานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

               งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดจนจัดทำสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิต เสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์แก่นิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะรอบด้านทั้ง Hard skill และ Soft skill รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมีจริยธรรมและมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองโลก อันก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติและต่อประชาคมโลกอย่างยั่งยืน

หน่วยส่งเสริมวินัยนิสิต

ผลิตสื่อรณรงค์ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมวินัยนิสิต รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสิต ควบคุมกฎระเบียบวินัยนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนิสิตและร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนนิสิตผู้ปฏิบัติผิดระเบียบ ดำเนินการร่างคำสั่งลงโทษนิสิต ตลอดจนเสนอพัฒนากฎข้อบังคับนิสิตให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน

หน่วยส่งเสริมศักยภาพนิสิต

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการคิดและการเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกนิสิตด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งส่งเสริมความรู้และการสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ มีทักษะการคิดและการเรียนรู้ในมิติของภาษาและวัฒนธรรมสากล มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นพลเมืองโลก

หน่วยพัฒนาอย่างยั่งยืน

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเป้าการหมายพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ของสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมความรู้และจิตสำนึกด้านความยั่งยืน ให้นิสิตมีความพร้อมต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประชาคมโลก

ช่องทางการติดต่อ

งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก

เบอร์ภายใน : 618540 - 8

โทรศัพท์: 02-118-0174

ช่องทางการประเมินงานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์