งานวินัยเเละพัฒนาศักยภาพนิสิต

ชวนพัฒนาตัวเอง ฝึกอบรม อัปสกิลนิสิตให้เจ๋ง ก่อนทำงานจริง

ข่าวสารกิจกรรมพัฒนานิสิต :

ประกาศผลรางวัลพุธทอล์คพุธโทร live in KU

📣ประกาศชื่อนิสิตผู้โชคดีที่ได้รับของทีระลึกจากการร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศรูปแบบใหม่ “พุธทอล์ค พุธโทร Live in KU” . ตรวจสอบรายชื่อ 👇 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0m7z9nD1JQ7MMBYD0aLdwMB2EC869sW80j1Ppytp8/edit?usp=sharing . ปล. กองกิจการนิสิตจะจัดส่งของที่ระลึกให้นิสิคทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้จ้าาา

อ่านต่อ >

โครงการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ในต่างประเทศ

มาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในต่างประเทศ ✈️ 💚 เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าและเพื่อนนิสิต 💚 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. 👉 ประสบการณ์การเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน 👉 ประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ ด้วยโครงการต่าง ๆ 💫 เข้าร่วมรับชมได้ทางออนไลน์ Webex (สามารถเข้าร่วมได้ทุกวิทยาเขต!) Meeting

อ่านต่อ >

โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต(ออนไลน์ ประจำเดือนมี.ค.-เม.ย. 65)

นนทรีอาสาบริจาคโลหิต ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 รับชั่วโมงกิจกรรมเพื่อสังคม 8 ชั่วโมง (ทุกวิทยาเขต) รับรองชั่วโมงกิจกรรมกยศ./กรอ. กติกา 1. ให้นิสิตที่ประสงค์บริจาคโลหิต เดินทางไปบริจาคโลหิต ที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย หรือหน่วยบริจาค โลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้าน 2. คอมเมนต์รูปถ่ายขณะบริจาคโลหิต +

อ่านต่อ >

สื่อรณรงค์และประกาศที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารกิจกรรมพัฒนานิสิต

ประกาศผลรางวัลพุธทอล์คพุธโทร live in KU

📣ประกาศชื่อนิสิตผู้โชคดีที่ได้รับของทีระลึกจากการร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศรูปแบบใหม่ “พุธทอล์ค พุธโทร Live in KU” . ตรวจสอบรายชื่อ 👇 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to0m7z9nD1JQ7MMBYD0aLdwMB2EC869sW80j1Ppytp8/edit?usp=sharing . ปล. กองกิจการนิสิตจะจัดส่งของที่ระลึกให้นิสิคทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้จ้าาา

อ่านต่อ >

โครงการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ในต่างประเทศ

มาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในต่างประเทศ ✈️ 💚 เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าและเพื่อนนิสิต 💚 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. 👉 ประสบการณ์การเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน 👉 ประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ ด้วยโครงการต่าง ๆ 💫 เข้าร่วมรับชมได้ทางออนไลน์ Webex (สามารถเข้าร่วมได้ทุกวิทยาเขต!) Meeting

อ่านต่อ >

โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต(ออนไลน์ ประจำเดือนมี.ค.-เม.ย. 65)

นนทรีอาสาบริจาคโลหิต ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 รับชั่วโมงกิจกรรมเพื่อสังคม 8 ชั่วโมง (ทุกวิทยาเขต) รับรองชั่วโมงกิจกรรมกยศ./กรอ. กติกา 1. ให้นิสิตที่ประสงค์บริจาคโลหิต เดินทางไปบริจาคโลหิต ที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย หรือหน่วยบริจาค โลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้าน 2. คอมเมนต์รูปถ่ายขณะบริจาคโลหิต +

อ่านต่อ >

สื่อรณรงค์และประกาศที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับงานวินัยเเละพัฒนาศักยภาพนิสิต

สอบสวนและพัฒนาศักยภาพนิสิต

หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต สังกัดภายใต้งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต มีหน้าที่ ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และอาศัยอำนาจตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ด้านวินัยนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ มาใช้ควบคุมนิสิตของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนิสิต ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนนิสิตผู้ปฏิบัติผิดระเบียบ ร่างคำสั่งลงโทษนิสิต ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในภายนอก และรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสิต รวมถึงพัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

มีหน้าที่จัดกิจกรรมในด้านต่างๆให้กับนิสิต เช่นกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย เรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมพุทธศาสนา และพัฒนาหลักคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจรรยาบรรณที่ดี เรียนรู้การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม การเป็นผู้มีจิตอาสา และกิจกรรมเพิ่มความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ เป็นต้น

หน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

มีหน้าที่จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความทันสมัยในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและเตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างเหมาะสม รวมถึงประสานงานดูแลการให้บริการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

เกี่ยวกับงานวินัยเเละพัฒนาศักยภาพนิสิต

สอบสวนและพัฒนาศักยภาพนิสิต

หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต สังกัดภายใต้งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต มีหน้าที่ ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และอาศัยอำนาจตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ด้านวินัยนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ มาใช้ควบคุมนิสิตของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนิสิต ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนนิสิตผู้ปฏิบัติผิดระเบียบ ร่างคำสั่งลงโทษนิสิต ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในภายนอก และรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสิต รวมถึงพัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

มีหน้าที่จัดกิจกรรมในด้านต่างๆให้กับนิสิต เช่นกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย เรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมพุทธศาสนา และพัฒนาหลักคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจรรยาบรรณที่ดี เรียนรู้การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม การเป็นผู้มีจิตอาสา และกิจกรรมเพิ่มความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ เป็นต้น

หน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

มีหน้าที่จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความทันสมัยในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและเตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างเหมาะสม รวมถึงประสานงานดูแลการให้บริการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

ช่องทางการติดต่อ

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เบอร์ภายใน : 618540 - 8

โทรศัพท์: 02-118-0174

ช่องทางการประเมินงานวินัยเเละพัฒนาศักยภาพนิสิต

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์