;

งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชวนพัฒนาตัวเอง ฝึกอบรม อัปสกิลนิสิตให้เจ๋ง ก่อนทำงานจริง

ข่าวสารกิจกรรมพัฒนานิสิต :

KUPhotographer รับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานถ่ายภาพ

โครงการ KU Photographer การสมัครเข้าร่วมโครงการ KU Photographer เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-118-0150-9 ต่อ 8548 สมัคร 👉 https://forms.gle/tkWMHw8C2G3QDufD7 📸 คุณสมบัติ กติกา และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ 📸 1.

อ่านต่อ >

[รับสมัครนิสิต] เข้าร่วม “อบรมการถ่ายภาพ”

  ❗❗ รับสมัคร ❗❗ นิสิตที่สนใจอยากอัพสกิลการถ่ายภาพ 📸 เข้าอบรมการถ่ายภาพในรูปแบบบรรยายและปฏิบัติจริง จากช่างภาพมืออาชีพ 🗓 วันอาทิตย์ ที่ 29 ม.ค. 2566 ⏰เวลา 09:00 – 16:00 น. 📌ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองพัฒนานิสิต

อ่านต่อ >

KU @ThaiPBS Kids Day 2566 สวนสนุกแห่งการเรียนรู้

            ในวันเด็กปีนี้ 14 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน รศ. ดร.จีมา ศรลัมพ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองพัฒนานิสิต และนิสิตจิตอาสาได้ร่วมงานวันเด็ก ณ ไทยพีบีเอส ถ. วิภาวดีรังสิต

อ่านต่อ >

สื่อรณรงค์และประกาศที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารกิจกรรมพัฒนานิสิต

KUPhotographer รับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานถ่ายภาพ

โครงการ KU Photographer การสมัครเข้าร่วมโครงการ KU Photographer เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-118-0150-9 ต่อ 8548 สมัคร 👉 https://forms.gle/tkWMHw8C2G3QDufD7 📸 คุณสมบัติ กติกา และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ 📸 1.

อ่านต่อ >

[รับสมัครนิสิต] เข้าร่วม “อบรมการถ่ายภาพ”

  ❗❗ รับสมัคร ❗❗ นิสิตที่สนใจอยากอัพสกิลการถ่ายภาพ 📸 เข้าอบรมการถ่ายภาพในรูปแบบบรรยายและปฏิบัติจริง จากช่างภาพมืออาชีพ 🗓 วันอาทิตย์ ที่ 29 ม.ค. 2566 ⏰เวลา 09:00 – 16:00 น. 📌ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองพัฒนานิสิต

อ่านต่อ >

KU @ThaiPBS Kids Day 2566 สวนสนุกแห่งการเรียนรู้

            ในวันเด็กปีนี้ 14 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน รศ. ดร.จีมา ศรลัมพ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองพัฒนานิสิต และนิสิตจิตอาสาได้ร่วมงานวันเด็ก ณ ไทยพีบีเอส ถ. วิภาวดีรังสิต

อ่านต่อ >

สื่อรณรงค์และประกาศที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับงานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดจนจัดทำสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิต เสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์แก่นิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะรอบด้านทั้ง Hard skill และ Soft skill รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมีจริยธรรมและมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองโลก อันก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติและต่อประชาคมโลกอย่างยั่งยืน

หน่วยส่งเสริมวินัยนิสิต

ผลิตสื่อรณรงค์ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมวินัยนิสิต รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสิต ควบคุมกฎระเบียบวินัยนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนิสิตและร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนนิสิตผู้ปฏิบัติผิดระเบียบ ดำเนินการร่างคำสั่งลงโทษนิสิต ตลอดจนเสนอพัฒนากฎข้อบังคับนิสิตให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน

หน่วยส่งเสริมศักยภาพนิสิต

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการคิดและการเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกนิสิตด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งส่งเสริมความรู้และการสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ มีทักษะการคิดและการเรียนรู้ในมิติของภาษาและวัฒนธรรมสากล มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นพลเมืองโลก

หน่วยพัฒนาอย่างยั่งยืน

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเป้าการหมายพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ของสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมความรู้และจิตสำนึกด้านความยั่งยืน ให้นิสิตมีความพร้อมต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประชาคมโลก

เกี่ยวกับงานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

               งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดจนจัดทำสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิต เสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์แก่นิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะรอบด้านทั้ง Hard skill และ Soft skill รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมีจริยธรรมและมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองโลก อันก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติและต่อประชาคมโลกอย่างยั่งยืน

หน่วยส่งเสริมวินัยนิสิต

ผลิตสื่อรณรงค์ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมวินัยนิสิต รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสิต ควบคุมกฎระเบียบวินัยนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนิสิตและร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนนิสิตผู้ปฏิบัติผิดระเบียบ ดำเนินการร่างคำสั่งลงโทษนิสิต ตลอดจนเสนอพัฒนากฎข้อบังคับนิสิตให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน

หน่วยส่งเสริมศักยภาพนิสิต

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการคิดและการเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกนิสิตด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งส่งเสริมความรู้และการสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ มีทักษะการคิดและการเรียนรู้ในมิติของภาษาและวัฒนธรรมสากล มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นพลเมืองโลก

หน่วยพัฒนาอย่างยั่งยืน

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเป้าการหมายพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ของสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมความรู้และจิตสำนึกด้านความยั่งยืน ให้นิสิตมีความพร้อมต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประชาคมโลก

ช่องทางการติดต่อ

งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก

เบอร์ภายใน : 618540 - 8

โทรศัพท์: 02-118-0174

ช่องทางการประเมินงานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์