;

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต
มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา การหาแหล่งเงินทุนการศึกษา ให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาให้ นิสิตเป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ตระหนักในความกตัญญูต่อเจ้าของทุนปลูกฝังให้ มีจิตสำนึก มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับการจัดสรรทุนให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนให้กับนิสิต ควบคุมการเบิกจ่าย เงินทุนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตและติดตามประเมินผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

ภาระหน้าที่หน่วยทุนการศึกษา

  • บริการช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับการจัดสรรทุนให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนให้กับนิสิต
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ทุนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาแก่นิสิต และติดตามประเมินผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
  • ประสานงานกับแหล่งทุนและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นิสิต
  • รายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษา และรายงานผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนตามเงื่อนไขทุนให้แก่เจ้าของทุนการศึกษาทราบ

คุณสมบัติของนิสิตทุน

1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ หรือตามเกณฑ์ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ทุนการศึกษานั้น ๆ ระบุไว้

ระยะเวลาดำเนินการ

รับสมัคร : นิสิตชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป สมัครภายในเดือนมิถุนายน
: นิสิตชั้นปีที่ 1 สมัครภายในเดือนสิงหาคม
สัมภาษณ์ : นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เริ่มสัมภาษณ์สัปดาห์สุดท้ายเดือนมิถุนายน
: นิสิตชั้นปีที่ 1 เริ่มสัมภาษณ์สัปดาห์สุดท้าย เดือนสิงหาคม
ประกาศรายชื่อ : เดือนกันยายน

ประเภททุนการศึกษา

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ทุนที่ผู้จิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบเงินเพื่อจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษา

  • ทุนจ่ายขาดแบบต่อเนื่อง คือทุนที่มีผู้จิตศรัทธามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นิสิตจนสำเร็จการศึกษาหรือให้ทุนนิสิตเฉพาะ 2 ปี สุดท้าย
  • ทุนจ่ายขาดแบบไม่ต่อเนื่อง คือทุนที่มีผู้จิตศรัทธามอบทุนการศึกษาให้เป็นแต่ละปีการศึกษา

ทุนจ่ายขาด

ทุนที่ผู้จิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบเงินเพื่อจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษา

ประเภททุนการศึกษา

ทุนจ่ายขาด

ทุนจ่ายขาด

ทุนที่ผู้จิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบเงินเพื่อจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษา

  • ทุนจ่ายขาดแบบต่อเนื่อง คือทุนที่มีผู้จิตศรัทธามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นิสิตจนสำเร็จการศึกษาหรือให้ทุนนิสิตเฉพาะ 2 ปี สุดท้าย
  • ทุนจ่ายขาดแบบไม่ต่อเนื่อง คือทุนที่มีผู้จิตศรัทธามอบทุนการศึกษาให้เป็นแต่ละปีการศึกษา
ทุนดอกผล

ทุนดอกผล

ทุนที่ผู้จิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบเงินจำนวนหนึ่งไว้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้ รับมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาในแต่ละปีมูลค่าทุนขึ้นอยู่กับดอกผลของ ทุนนั้นๆเจ้าของทุนหรือผู้แทนอาจจะระบุเงื่อนไขเฉพาะไว้ด้วย

ทุนการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

• ทุนภูมิพล
• ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
• ทุนช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัย
• ทุนการศึกษา1 มหาวิทยาลัย1 ทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

• ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• ทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนา ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราช กุมาร (ม.ท.ศ. )
• โครงการการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ติดต่อ

02-118-0175 ต่อ 8550, 8552, 8553

อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต ชั้น 3

หมายเหตุ:
การเบิกจ่ายเงินทุน ให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ หรือตามที่มีการระบุเป็นอย่างอื่น – กรณีจะขอเบิกเกินกว่าที่กำหนด ให้นิสิตเขียนคำร้องขอ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงดำเนินการต่อไปได้

เมื่อคณะกรรมการสัมภาษณ์นิสิตทุนผู้ขอรับทุนการศึกษา จะเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ตามประกาศกองกิจการนิสิต เรื่องระเบียบเกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ:
การเบิกจ่ายเงินทุน ให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ หรือตามที่มีการระบุเป็นอย่างอื่น – กรณีจะขอเบิกเกินกว่าที่กำหนด ให้นิสิตเขียนคำร้องขอ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงดำเนินการต่อไปได้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์