;

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างเรียนตามนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครอบคลุม ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพในระหว่างกำลังศึกษา

เป้าหมาย

ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถให้บริการและจัดสรรวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นิสิตทุกชั้นปี
ที่มีคุณสมบัติตรงหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดทุกประการ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาให้กู้เงินเพื่อการศึกษาเป็นไปตามขั้นตอน

แผนการดำเนินงานและการประเมิน

จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิตตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
ประเมินผลโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนโดยใช้ประเมินแบบสอบถาม วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

เมื่อเริ่มจะทำการกู้ยืมครั้งแรกกับทางหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายใหม่) จะต้องรู้อะไรบ้าง ?

 • เป็นนิสิตใหม่ นิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 • ทำ แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ในภาคต้นของปีการศึกษาที่ต้องการจะทำกู้ยืม ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือผ่านแอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect”
  แต่ถ้าหากนิสิตไม่ได้ยื่นกู้ไว้ตั้งแต่ภาคต้นของปีการศึกษาใด ในภาคปลายของปีการศึกษานั้นจะไม่สามารถทำการกู้ยืมได้

แอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect”

 • ต้อง “ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา” กับทางสำนักบริหารการศึกษา

 • จะต้องลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นๆ (กำลังศึกษา) หากรักษาสภาพนิสิต พักการศึกษา จะไม่สามารถทำการกู้ยืมได้

 • ต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด ดังนี้

ลักษณะที่ 1 นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี

ลักษณะที่ 2 นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนเเละมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับปริญญาตรี

ลักษณะที่ 3 นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับปริญญาตรี

ลักษณะที่ 4 นิสิตที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ใน ระดับปริญญาโท ผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00

เมื่อเป็นนิสิตกู้ยืมต่อเนื่อง (ผู้กู้รายเก่า) จะต้องทำอย่างไร ? เมื่อเลื่อนชั้นปีการศึกษา

 • ต้องแจ้งสถานภาพการศึกษาว่านิสิต “กำลังศึกษา” ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กับทาง หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองกิจการนิสิต

 • ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ในภาคต้นของปีการศึกษาที่ต้องการจะทำกู้ยืม ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือผ่านแอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect” แต่ถ้าหากนิสิตไม่ได้ยื่นกู้ไว้ตั้งแต่ภาคต้นของปีการศึกษาใด ในภาคปลายของปีการศึกษานั้นจะไม่สามารถทำการกู้ยืมได้

แอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect”

แอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect”

 • จะต้องลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นๆ (กำลังศึกษา) หากรักษาสภาพนิสิต พักการศึกษา จะไม่สามารถทำการกู้ยืมได้

 • ต้องส่งชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 36 ชั่วโมง/ปีการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ทางหน่วยฯ กำหนด ผ่านทาง ระบบส่งชั่วโมงกิจกรรม
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กิจกรรมจิตอาสาที่สามารถส่งกับหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต บางเขนมีดังนี้

กิจกรรมจิตสาธารณะ ทั้งกิจกรรมในและนอกมหาวิทยาลัย โดยบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ <br>ในแบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และลงลายมือชื่อผู้รับรองการทำกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมจิตสาธารณะ ทั้งกิจกรรมในและนอกมหาวิทยาลัย โดยบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ
ในแบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และลงลายมือชื่อผู้รับรองการทำกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

สามารถใช้ชั่วโมง ได้ 2 ด้าน คือ ด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหน่วยชั่วโมง (A) และกิจกรรมเพื่อสังคม ใน ระบบTranscript กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สามารถใช้ชั่วโมง ได้ 2 ด้าน คือ ด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหน่วยชั่วโมง (A) และกิจกรรมเพื่อสังคม ใน ระบบTranscript กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กิจกรรม online ของทางหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กิจกรรม online ของทางหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3.1 ) AOM YOUNG…เริ่มออมตังค์ ผ่านกองทุนรวม

เริ่มต้นง่าย แค่ 100 บาท
ทุกเดือนที่ออมนับชั่วโมงจิตสาธารณะได้
1 ชั่วโมง/เดือน สร้างเงินออมผ่านกองทุน

3.2 ) E-Learning นับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ จัดเต็มกว่า 35 หลักสูตร

เข้าระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ( DSL) เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ SET
e-Learning

3.3 ) กยศ. ส่งเสริมการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน

นำส่งเงินออมเป็นรายเดือนเข้ากองทุน กอช. ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท ออมได้เดือนละ 1 ครั้ง และสามารถสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมง / เดือน

ลิงค์ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สำหรับสมัครสมาชิกและนำส่งเงินออมสะสม

3.4 ) กิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

image 70

3.5 ) ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน

image 71

3.4 ) กิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

3.5 ) ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน

image 70
image 71

ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

02-118-0176 หรือ 02-118-0150
ต่อ 8554, 8555, 8556, 8558

อ่านรายละเอียดแบบเต็ม ๆ ได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

02-118-0176 หรือ 02-118-0150
ต่อ 8554, 8555, 8556, 8558