กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

KU กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างเรียนตามนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครอบคลุม ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพในระหว่างกำลังศึกษา

เป้าหมาย

ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถให้บริการและจัดสรรวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นิสิตทุกชั้นปี ที่มีคุณสมบัติตรงหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดทุกประการ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาให้กู้เงินเพื่อการศึกษาเป็นไปตามขั้นตอน

แผนการดำเนินงานและการประเมิน

จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ประเมินผลโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนโดยใช้ประเมินแบบสอบถาม วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

เมื่อเริ่มจะทำการกู้ยืมครั้งแรกกับทางหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายใหม่) จะต้องรู้อะไรบ้าง ?

  • เป็นนิสิตใหม่ นิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • ทำการสมัคร ทำสัญญา และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ในภาคต้นของปีการศึกษา ที่ต้องการจะทำกู้ยืม

ผ่านเว็บไซต์ : https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

แอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect”

  • ต้อง “ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา” กับทางสำนักบริหารการศึกษา
  • จะต้องลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นๆ (กำลังศึกษา) หากรักษาสภาพนิสิต พักการศึกษา จะไม่สามารถทำการกู้ยืมได้
  • ต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด ดังนี้

 

ลักษณะที่ 1 นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี

ลักษณะที่ 2 นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนเเละมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับปริญญาตรี

ลักษณะที่ 3 นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับปริญญาตรี

ลักษณะที่ 4 นิสิตที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ใน ระดับปริญญาโท ผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00

เมื่อเป็นนิสิตกู้ยืมต่อเนื่อง (ผู้กู้รายเก่า) จะต้องทำอย่างไร ? เมื่อเลื่อนชั้นปีการศึกษา

  • ต้องแจ้งสถานภาพการศึกษาว่านิสิต “กำลังศึกษา” ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กับทางหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองกิจการนิสิต
  • ทำ แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ในภาคต้นของปีการศึกษาที่ต้องการจะทำกู้ยืม ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือผ่านแอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect”แต่ถ้าหากนิสิตไม่ได้ยื่นกู้ไว้ตั้งแต่ภาคต้นของปีการศึกษาใด ในภาคปลายของปีการศึกษานั้นจะไม่สามารถทำการกู้ยืมได้

แอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect”

แอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect”

  • จะต้องลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นๆ (กำลังศึกษา) หากรักษาสภาพนิสิต พักการศึกษา จะไม่สามารถทำการกู้ยืมได้
  • ต้องส่งชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 36 ชั่วโมง/ปีการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ทางหน่วยฯ กำหนด ผ่านทาง ระบบส่งชั่วโมงกิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กิจกรรมจิตอาสาที่สามารถส่งกับหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต บางเขนมีดังนี้

อ่านรายละเอียดแบบเต็ม ๆ ได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์