;

Q&A งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

Q&A งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

สงสัยเรื่องไหน ? ลองเลือกดูกันได้เลย

หน่วยส่งเสริมศักยภาพนิสิต / หน่วยพัฒนาอย่างยั่งยืน

จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดได้อย่างไร?
รายละเอียดกิจกรรรมทั้งหมดจะถูกประชาสัมพันธ์ลงบน….URLเว็บไซต์งาน…. และ Facebook page กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จะค้นหาโพสต์กิจกรรมของงานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนบน Facebook ได้อย่างไร?
สามารถเสิร์จแฮชแท็ก #dsdsaku ได้ใน Facebook
ร่วมกิจกรรมแล้ว ชั่วโมงกิจกรรมจะขึ้นเมื่อไร?
ชั่วโมงกิจกรรมจะอัพเดทในระบบ ‘หลังจบกิจกรรมไปแล้ว’ ไม่เกิน 1 เดือน (ยกเว้นกรณีช่วงรับปริญญา ระบบจะปิดชั่วคราว อาจมีความล่าช้ากว่ากำหนด)
ร่วมกิจกรรมกับงานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว แต่ชั่วโมงไม่ขึ้น?
ในกรณีที่ระยะเวลาครบตามกำหนดแล้วชั่วโมงไม่ขึ้น อาจเพราะสาเหตุดังนี้
 
 1. ไม่ได้กรอกแบบฟอร์ม/แบบสอบถาม หรือสแกนบัตรนิสิต หลังจบกิจกรรม
 2. ไม่ทำตามกติกาที่ได้แจ้งไว้ในประชาสัมพันธ์กิจกรรรม หรือทำตามกติกาไม่ครบทุกข้อ
 3. รหัสนิสิตตกหล่นจากระบบ

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าตรงกับสาเหตุในข้อใด สามารถติดต่อที่ Inbox page Facebook กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแจ้ง ชื่อ รหัสนิสิต ชื่อกิจกรรม ปัญหาที่พบ และรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ

ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ แล้วชั่วโมงกิจกรรมไม่ขึ้น ?
ให้ติดต่อหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบข้อมูล
 หากไม่ทราบหรือจำไม่ได้ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้จัด ให้ติดต่อที่งานกิจกรรมนิสิต กองพัฒนานิสิต

หน่วยส่งเสริมวินัยนิสิต

นิสิตที่เข้าเรียนใหม่ จะสามารถหาซื้อเครื่องแบบนิสิตถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ไหน?
สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สวมชุดไปรเวทเข้าไปติดต่อขอรับบริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ ?
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะนิสิตที่สวมชุดนิสิตที่ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น ดังนั้นหากนิสิตสวมชุดไปรเวท อาจถูกปฏิเสธการให้บริการได้ 
ระยะเวลาในการดำเนินงานสอบสวนและลงโทษนิสิตที่กระทำความผิด?
ประมาณ 30-45 วัน แล้วแต่กรณี 
บทลงโทษกรณีส่อทุจริต และทุจริตในการสอบ มีอะไรบ้าง
กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ ให้ลงโทษทางวินัยโดยให้ปรับตก (F) ในรายวิชาที่สอบส่วนการกำหนดโทษของความผิดทางวินัยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบสวนและคณบดีต้นสังกัดของนิสิตที่จะเสนอระดับโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดทางวินัยนิสิต ดังนี้
 
 • ส่อทุจริต ระดับโทษสูงสุด พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา
 • ทุจริต ระดับโทษไม่ต่ำกว่าพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา แต่สูงสุดไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
 • ทุจริต โดยการปลอมแปลงบัตรประจำตัวนิสิตและการเข้าสอบหรือทำข้อสอบแทนกัน ระดับโทษ พักการศึกษา 2 ปีการศึกษา
 • ทุจริตครั้งที่ 2 มีโทษ ให้ออก
ส่อทุจริตกับทุจริต ต่างกันอย่างไร?
ส่อทุจริต คือการไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของอาจารย์ ผู้คุมสอบ หรือข้อกำหนดของรายวิชา หรือการนำเอกสารหรืออุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอบติดตัวเข้าไปในห้องสอบหรือการสอบออนไลน์ 
 ทุจริต คือการนำเอกสารวิชาการหรือบันทึกทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาสอบเข้าห้องสอบหรือการสอบออนไลน์เพื่อคัดลอกในการสอบ การคัดลอกคำตอบของผู้อื่น การให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบของตนหรือแลกเปลี่ยนข้อความที่เกี่ยวกับข้อสอบให้ผู้อื่นคัดลอก สับเปลี่ยนคำตอบกัน ช่วยเหลือหรือร่วมมือโดยวิธีหนึ่งวิธีใดในการทำการทุจริต ทั้งนี้ให้หมายความถึงการปลอมแปลงบัตรประจำตัวนิสิตหรือการเข้าสอบแทนกันด้วย
บทลงโทษกรณีทำผิดวินัยนิสิตอื่นๆ มีอะไรบ้าง
การลงโทษนิสิตที่กระทำผิดทางวินัย จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบการกระทำความผิดวินัย
 

โดยมีทั้งหมด 9 สถาน ดังนี้

 1. ตักเตือนด้วยวาจา
 2. ให้ทำงานบริการสังคมตามควรแต่กรณี
 3. ภาคทัณฑ์บน
 4. ให้พักการศึกษา มีกำหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษา ถึง สามปีการศึกษาแล้วแต่กรณี
 5. ระงับการให้ปริญญา หรืออนุปริญญา มีกำหนดไม่เกิดสามปีการศึกษา
 6. ระงับการออกในแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองใด ๆ มีกำหนดไม่เกินสามปีการศึกษา
 7. ระงับการออกปริญญาบัตร หรืออนุปริญญาบัตร มีกำหนดไม่เกินสามปีการศึกษา
 8. ให้ออก
 9. ไล่ออก 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์