;

วิชาทหาร

หน่วยวิชาทหาร กองกิจการนิสิต
มีหน้าที่เป็นหน่วยให้คำปรึกษา แนะนำอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์ติดต่อการศึกษาวิชาทหาร ในด้านการสมัครเรียนวิชาทหาร การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินภารกิจด้านวิชาทหารร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

หน่วยวิชาทหาร กองกิจการนิสิต มีหน้าที่เป็นหน่วยให้คำปรึกษา แนะนำอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์ติดต่อการศึกษาวิชาทหาร ในด้านการสมัครเรียนวิชาทหาร การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินภารกิจด้านวิชาทหารร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หรือผ่อนผันการเรียกระดมพล

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หรือผ่อนผันการเรียกระดมพล

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หรือผ่อนผันการเรียกระดมพล

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีคุณสมบัติและประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผู้สมัคร
1.2 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผ่อนผันการเรียกระดมพล
1.3 ) สามารถให้คำแนะนำ ให้ทางเลือก และให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก่นิสิตที่มาขอใช้บริการได้คิดเป็นร้อยละ 80 ที่มาขอใช้บริการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 ) สามารถดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาทหาร ได้ในระดับดี ที่เป็นตามปฏิทินการดำเนินงานของวิชาทหารที่กำหนดไว้
2.2 ) การจัดเก็บเอกสารหลักฐานด้านงานวิชาทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวก ต่อการจัดเก็บและค้นหา ได้ในระดับดี
2.3 ) นิสิตมีความพึงพอใจได้ในระดับดีมากในการมารับบริการของงานวิชาทหาร
2.4 ) การดำเนินงานด้านวิชาทหารในทุกบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องได้ในระดับดีมาก
2.5 ) การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่นกระทรวงกลาโหม กองทัพบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สัสดีจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องได้ในระดับดีมาก

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีคุณสมบัติและประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผู้สมัคร
1.2 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผ่อนผันการเรียกระดมพล
1.3 ) สามารถให้คำแนะนำ ให้ทางเลือก และให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก่นิสิตที่มาขอใช้บริการได้คิดเป็นร้อยละ 80 ที่มาขอใช้บริการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 ) สามารถดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาทหาร ได้ในระดับดี ที่เป็นตามปฏิทินการดำเนินงานของวิชาทหารที่กำหนดไว้
2.2 ) การจัดเก็บเอกสารหลักฐานด้านงานวิชาทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวก ต่อการจัดเก็บและค้นหา ได้ในระดับดี
2.3 ) นิสิตมีความพึงพอใจได้ในระดับดีมากในการมารับบริการของงานวิชาทหาร
2.4 ) การดำเนินงานด้านวิชาทหารในทุกบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องได้ในระดับดีมาก
2.5 ) การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่นกระทรวงกลาโหม กองทัพบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สัสดีจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องได้ในระดับดีมาก

วัตถุประสงค์

นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร

นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรอรับสิทธิการเรียนวิชาทหาร

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรอรับสิทธิการเรียนวิชาทหาร

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเรียกระดมผล

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเรียกระดมผล

บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานวิชาทหาร

บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานวิชาทหาร

นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรอรับสิทธิการเรียนวิชาทหาร

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเรียกระดมผล

บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานวิชาทหาร

แผนการดำเนินงานและการประเมิน

ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

การประเมินตามแผนงาน

ได้ดำเนินการประเมินผลโดยพิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนโดยใช้วิธีการดำเนินการประเมินแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์