;

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

งานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537)

แนวคิดที่สำคัญ 2 ประการ คือ

เมื่อเริ่มจะทำการกู้ยืมครั้งแรกกับทางหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายใหม่) จะต้องรู้อะไรบ้าง ?

ต้องการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติภัยต่างๆ

ต้องการที่จะหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนิสิตด้วยกันเอง ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง

ต้องการที่จะหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนิสิตด้วยกันเอง ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง

มหาวิทยาลัย จึงได้มีการออกระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิตขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมจากนิสิตปีการศึกษาละ 100 บาท สมทบเข้ากองทุนฯ และทางกองทุนฯ มีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ในรูปแบบของการบริการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิตให้แก่นิสิตผู้ประสบภัยทุกระดับชั้นปี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยที่มาขอใช้บริการ

เพื่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผู้ปกครองของนิสิตในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาน

เป้าหมายเชิงปริมาน

1.1 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตผู้ประสบภัยตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 80 ของนิสิตที่มาขอใช้บริการ
1.2 ) สามารถให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 80 ของนิสิตที่มาขอใช้บริการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 ) นิสิตมีความพึงพอใจในการมาขอรับบริการ อยู่ในระดับดีมาก
2.2 ) การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต เป็นไปตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยและเป็นไปตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตทุกระดับชั้นปี

แผนการดำเนินงานและการประเมิน

ได้ดำเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงาน และใช้วิธีการประเมินผ่านแบบสอบถาม รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

Brochure หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์