;

ช่องทางการติดต่อ

รายชื่อเเละข้อมูลติดต่อ

นายพงษ์ทร ติสันเทียะ

(นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ)

ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
ภายใน : 618600
อีเมล : psdptt@ku.ac.th

นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย์

(นักวิชาการศึกษา)

ตำแหน่ง :
1) ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
2) หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนิสิต
ภายใน : 618610
อีเมล : psdkns@ku.ac.th

นายอลงกรณ์ รักชาติ

(นักวิชาการศึกษา)

ตำแหน่ง : 
1) ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
2) หัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
ภายใน : 618600
อีเมล : psdptt@ku.ac.th

นางสาวพรลัทธ์ พิมพ์ธัญวี

(นักวิชาการศึกษา)

ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยกิจกรรมสโมสรนิสิต
ภายใน : 618603
อีเมล : psdnltp@ku.ac.th

นางสาวนิศารัตน์ บุญชู

ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ และวิชาการ
ภายใน : 618605
อีเมล : psdnrb@ku.ac.th

นางสาวปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ กิจกรรมพิเศษ
ภายใน : 618602
อีเมล : psdpopi@ku.ac.th

นายผล เขียนบัณฑิตย์

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์
ภายใน : 618600
อีเมล : psdptt@ku.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์