คำสั่ง ประกาศ งานกิจกรรมนิสิต

KU กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสั่ง/ประกาศ

00 ประกาศ มก.
การใช้เงินในการจัดกิจกรรมนิสิต

01 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 65

01.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา 65

02 แต่งตั้งกรรมการ สภาฯ 65

02.1 แต่งตั้งกรรมการ สภาฯ 65 (เพิ่มเติม)

03 แต่งตั้งกรรมการ อบ.ก.65

03.1 เปลี่ยนแปลงกรรมการ อบ.ก. 65

04 แต่งตั้งประธานวิชาการ 65

05 แต่งตั้งประธานบำเพ็ญ 65

06 แต่งตั้งประธานศิลปะ 65

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์