;

คำสั่ง ประกาศ งานกิจกรรมนิสิต

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การใช้เงินในการจัดกิจกรรมนิสิต

ปีการศึกษา 2566

ประกาศ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการฯ สภาผู้แทนนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการ องค์การบริหาร องค์การนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ประกาศ เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉ.2)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉ.1)

ประกาศ แก้ไขชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการฯ สภาผู้แทนนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม ฉ.2)

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการฯ สภาผู้แทนนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม ฉ.1)

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการฯ สภาผู้แทนนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
องค์การบริหาร องค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการ องค์การบริหาร องค์การนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ แต่งตั้งประธานประธานชมรมด้านวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ แต่งตั้งประธานชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ แต่งตั้งประธานชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์