;

ศูนย์สุขภาวะนิสิต (Happy Place Center)

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
และให้คำปรึกษา

 • สำรวจและคัดกรอง : สำรวจความต้องการด้านสุขภาวะ และคัดกรองข้อมูลด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นของนิสิต

 • บริการให้การปรึกษา : โดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพและนักจิตวิทยา

 • ประสานงานส่งต่อ/ติดตาม : คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง กลุ่มเพื่อน ผู้ที่เกี่ยวข้องและส่งต่อโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ

 • สร้างเครือข่าย : ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • การสร้างความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ การจัดทำแผนการรับบริการเป็นรายบุคคล (ISP) , การให้คำปรึกษาสำหรับนิสิตและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินและคัดกรองเบื้องต้นทางจิตวิทยา
  • เงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  • จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อเทคโนโลยีและปรับสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนทางการศึกษาการดำเนินชีวิตและให้นิสิตเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียม
  • บริการด้านการเรียน การสอนและการสอบ ได้แก่ วางแผนการเรียน , การลงทะเบียน , การสอนเสริม , การแยกสอบ , ติดตามและประเมินผล และประสานอาจารย์ผู้สอน

  • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ได้แก่ ทักษะทางสังคม, ทักษะทางวิชาการ, ทักษะทางอาชีพ และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต

หน่วยบริการนิสิตพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์