เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มจัดตั้งสํานักงานฝ่ายการปกครองและสวัสดิการขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาได้มีการตั้งสํานักงานอธิการบดีขึ้น จึงได้ยกฐานะสํานักงานฝ่ายการปกครองและสวัสดิการเป็นกองกิจการนิสิต โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2519 พ.ศ. เพื่อรับภาระดําเนินงานในการให้บริการด้านความเป็นอยู่ สวัสดิการ การแนะแนวการศึกษา ตลอดจนทุนอุดหนุนการศึกษา และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต จากนั้นได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในเรื่อยมา

ปรัชญา

พัฒนานิสิต
ปลูกจิตสำนึก
ระลึกคุณธรรม
ชี้นำคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์ (Vision)

กองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินภารกิจ ด้านการจัดบริการและสวัสดิการ ให้แก่นิสิตในระดับที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่อเอื้ออำนวยต่อ การสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้แก่นิสิต และการจัดการโครงการพัฒนานิสิตได้ สนองตอบต่อทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย

ภารกิจ (Mission)

  1. จัดบริการและสวัสดิการนิสิต เพื่อช่วยเสริมสร้างความพร้อมแก่นิสิตในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้แก่นิสิต
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิต เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางความคิดและสติปัญญา ตลอดจนเพื่อให้เป็นหน่วยงานปฏิบัติการทางวิชาการ สำหรับรองรับรายวิชาบูรณาการ
  3. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเสริมสร้างให้นิสิต ถึงพร้อมซึ่งความสมบูรณ์ทั้งทางด้านความคิด สติปัญญา ทักษะสังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม และจริยธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

หน้าที่ของกองกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตตลอดจนการจัดให้มีบริการและสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิตแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ และงานหอพัก

กองกิจการนิสิตแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 งาน

  • งานธุรการ
  • งานกิจกรรมนิสิต
  • งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต
  • งานแนะแนวและจัดหางาน
  • งานบริการและสวัสดิการ
  • งานหอพัก

ทำเนียบผู้บริหารกองกิจการนิสิต

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้านกิจการนิสิต

โครงสร้างการบริหารงานกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

โครงสร้างการเเบ่งหน่วยงานกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

โครงสร้างอัตรากำลังกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

บุคลากร

งานกิจกรรมนิสิต

งานวินัยเเละพัฒนาศักยภาพนิสิต

งานเเนะเเนวเเละจัดหางาน

งานบริการเเละสวัสดิการ

งานหอพัก

งาานธุรการ