;

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

กองพัฒนานิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประวัติความเป็นมา

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มจัดตั้งสํานักงานฝ่ายการปกครองและสวัสดิการขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาได้มีการตั้งสํานักงานอธิการบดีขึ้น จึงได้ยกฐานะสํานักงานฝ่ายการปกครองและสวัสดิการเป็น “กองกิจการนิสิต” โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 และได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “กองพัฒนานิสิต” โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อรับภาระดําเนินงานในการให้บริการด้านความเป็นอยู่ สวัสดิการ การแนะแนวการศึกษา ตลอดจนทุนอุดหนุนการศึกษา และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต จากนั้นได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนงานภายในเรื่อยมา 

ปรัชญา

พัฒนานิสิต
ปลูกจิตสำนึก
ระลึกคุณธรรม
ชี้นำคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์ (Vision)

กองพัฒนานิสิตเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินภารกิจ ด้านการจัดบริการและสวัสดิการ ให้แก่นิสิตในระดับที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่อเอื้ออำนวยต่อ การสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้แก่นิสิต และการจัดการโครงการพัฒนานิสิตได้ สนองตอบต่อทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย

ภารกิจ (Mission)

  1. จัดบริการและสวัสดิการนิสิต เพื่อช่วยเสริมสร้างความพร้อมแก่นิสิตในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้แก่นิสิต
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิต เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางความคิดและสติปัญญา ตลอดจนเพื่อให้เป็นหน่วยงานปฏิบัติการทางวิชาการ สำหรับรองรับรายวิชาบูรณาการ
  3. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเสริมสร้างให้นิสิต ถึงพร้อมซึ่งความสมบูรณ์ทั้งทางด้านความคิด สติปัญญา ทักษะสังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม และจริยธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

หน้าที่ของกองพัฒนานิสิต

กองพัฒนานิสิต มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตตลอดจนการจัดให้มีบริการและสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

กองพัฒนานิสิตแบ่งส่วนงานออกเป็น 6 งาน

  • งานกิจกรรมนิสิต
  • งานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ
  • งานทุนและสวัสดิการ
  • งานหอพักและกายภาพ
  • งานบริหารและธุรการ

ทำเนียบผู้บริหาร
กองพัฒนานิสิต

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้านกิจการนิสิต

โครงสร้างการบริหารงานกองพัฒนานิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการเเบ่งหน่วยงานกองพัฒนานิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย

โครงสร้างอัตรากำลังกองพัฒนานิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย