;

Tag: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

KU กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[ข่าว] 16 มีนาคม 2566 นิสิต ม.เกษตร เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 จ.ส.ต.ดร.อภินันท์ จุลดิษฐ์ หัวหน้างานทุนและสวัสดิการ นำตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ใน “โครงการทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ (ATS)” นิสิตที่ได้รับทุนได้แก่ น.ส.ธันยพร ดีมะการ คณะบริหารธุรกิจ น.ส.เจนจิรา ลีลาภัทรพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร น.ส.ภานิชา ตรีวิภานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ น.ส.รมิตา เหล่าศิริพงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร น.ส.ภาวินี ตันติวัฒนเสถียร คณะบริหารธุรกิจ น.ส.กรรวี คณาพรชัย คณะบริหารธุรกิจ นายวีระสิทธิ์ แก้วบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับทุนด้วยนะคะ สำหรับน้องๆนิสิตคนไหนที่อยากจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาดีๆแบบนี้ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครทุนได้จากเพจ กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/SDKUkasetsart หน่วยทุนการศึกษา งานทุนและสวัสดิการ กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก ชั้น 3 โทร. 02-118-0175

อ่านต่อ >

[ข่าว] 16 มีนาคม 2566 นิสิต ม.เกษตร เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 จ.ส.ต.ดร.อภินันท์ จุลดิษฐ์ หัวหน้างานทุนและสวัสดิการ นำตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ใน “โครงการทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ (ATS)” นิสิตที่ได้รับทุนได้แก่ น.ส.ธันยพร ดีมะการ คณะบริหารธุรกิจ น.ส.เจนจิรา ลีลาภัทรพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร น.ส.ภานิชา ตรีวิภานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ น.ส.รมิตา เหล่าศิริพงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร น.ส.ภาวินี ตันติวัฒนเสถียร คณะบริหารธุรกิจ น.ส.กรรวี คณาพรชัย คณะบริหารธุรกิจ นายวีระสิทธิ์ แก้วบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับทุนด้วยนะคะ สำหรับน้องๆนิสิตคนไหนที่อยากจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาดีๆแบบนี้ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครทุนได้จากเพจ กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/SDKUkasetsart หน่วยทุนการศึกษา งานทุนและสวัสดิการ กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก ชั้น 3 โทร. 02-118-0175

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์