;

Tag: ผ่อนผันทหาร

KU กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[ประกาศรายชื่อ] นิสิตขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อนิสิตชายเกิดปี พ.ศ. 2545 และได้ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และไปรายงานตัวตามวัน/เวลาในหมายเรียก หน่วยวิชาทหาร งานทุนและสวัสดิการ กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก ชั้น 1 โทร. 02-118-0186

อ่านต่อ >

[ประกาศรายชื่อ] นิสิตขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อนิสิตชายเกิดปี พ.ศ. 2545 และได้ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และไปรายงานตัวตามวัน/เวลาในหมายเรียก หน่วยวิชาทหาร งานทุนและสวัสดิการ กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก ชั้น 1 โทร. 02-118-0186

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์