;

Q & A งานกิจกรรมนิสิต

Q & A งานกิจกรรมนิสิต

สงสัยเรื่องไหน ? ลองเลือกดูกันได้เลย

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่ครบทุกด้าน จะเรียนจบหรือไม่ ?
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 ข้อ 28.8 กำหนดว่า “ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรืออนุปริญญาได้ ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตและต้องเข้าร่วมทดสอบความรู้หรือทักษะอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด” ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมนิสิต หลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งกำหนดให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม ครบทุกประเภทกิจกรรม ดั้งนั้น ในด้านการศึกษาตามหลักสูตรถือว่านิสิตได้สำเร็จการศึกษา (เรียนจบ) แต่หากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัติหรืออนุปริญญาได้
Note : ชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบทุกด้าน = เรียนจบ แต่จะไม่ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้องทำเฉพาะโครงการในมหาวิทยาลัยหรือไม่ ?
นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยต้องมีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอกเป็นหลักฐานยืนยัน ส่งมายังงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Note : ชั่วโมงกิจกรรม ทำนอกมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องมีใบรับรองเป็นหลักฐาน
ถ้าขาดชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านจิตอาสา (เพื่อสังคม) จะทำอย่างไรได้บ้าง ?
นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในมหวิทยาลัย หรือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ต้องมีใบคำร้องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอกเป็นหลักฐานยืนยัน) หรือติดตามโครงการที่จัดโดยกองกิจการนิสิตได้ที่ งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
การบริจาคโลหิตสามารถนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้หรือไม ?
การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย สามารถนำหลักฐาน คือ บัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิต ส่งมายังงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทยที่จัดโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยก็ได้
Note : บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยที่ไหนก็สามารถนำมานับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้

องค์กรกิจกรรมนิสิต

ฟอร์ม กนส.1 กนส.2 และ กนส.3 คืออะไร ?
ฟอร์ม กนส.1 กนส.2 และ กนส.3 เป็นเอกสารแบบฟอร์มภายในของการบริหารงานด้านกิจการนิสิตของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินโครงการขององค์กรกิจกรรมนิสิต ที่มีการใช้งบประมาณบำรุงกิจกรรมนิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ได้รับการจัดสรรจาก องค์การบริหาร องค์การนิสิต และสภาผู้แทนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
Note :
กนส.1 = สำหรับขออนุมัติให้จัดทำโครงการได้
กนส.2 = สำหรับขออนุมัติงบประมาณ
กนส.3 = สำหรับรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินโครงการ
จะทำโครงการต้องส่งเอกสารล่วงหน้ากี่วัน ?
งานกิจกรรมนิสิต ได้สร้างข้อตกลงและขอความร่วมมือกับองค์กรกิจกรรมนิสิตต่าง ๆ ให้ส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ (กนส.1) ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 30 วันทำการ เนื่องจากการจัดทำโครงการต้องมีเอกสารดำเนินการเพิ่มเติมที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดส่งเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ เช่น ขอยืมเงินจากกองกิจการนิสิต ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง หรือ ขอให้กองกิจการนิสิต ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้างทำ เป็นต้น Note : ขออนุมัติโครงการ (กนส.1) = ส่งล่วงหน้า 30 วันทำการ
การขอให้กองกิจการนิสิต ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้างทำ คืออะไร ?
ตามระเบียบการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกำหนดให้การใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้างทำ โดยอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Note : การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้างทำ = การได้รับอนุญาตให้ซื้อวัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ หรือจ้างงานต่าง ๆ
การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง คืออะไร ?
องค์กรกิจกรรมนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ทำโครงการต่าง ๆ ของชมรม สามารถขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในความดูแลของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ได้ โดยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Note : การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง = การขอยืมรถของมหาวิทยาลัย เช่น รถกระบะ รถตู้ หรือ รถสวัสดิการ (รถราง รถตะลัย)
ถ้าจะทำโครงการที่ต่างจังหวัด ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
องค์กรกิจกรรมนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ทำโครงการต่างจังหวัด หรือ นอกเขตกรุงเทพมหานครฯ และเขตปริมณฑล ต้องได้รับอนุมัติออกนอกสถานที่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยต้องแนบรายชื่อนิสิตที่ร่วมโครงการพร้อมกับใบอนุญาตผู้ปกครองและสำเนาบัตรนิสิตทุกคน ส่งมายังงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ล่วงหน้าก่อนจัดโครงการไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ Note : จัดโครงการนอก กทม.และปริมณฑล = ต้องขอออกนอกสถาที่ ส่งไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ก่อนไปโครงการ
เวลาจัดโครงการจะสามารถให้อธิการบดีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานได้ไหม ?
องค์กรกิจกรรมนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ทำโครงการ และมีความประสงค์จะขอเรียนเชิญอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สามารถทำได้ โดยต้องส่งเอกสารขอเรียนเชิญอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมแนบคำกล่าวเปิดงาน กำหนดการ และรายละเอียดโครงการ ส่งมายังงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ล่วงหน้าก่อนจัดพิธีเปิดโครงการไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

Note : เรียนเชิญอธิการบดีเป็นประธาน = ต้องส่งหนังสือเชิญและต้องแนบ คำกล่าว กำหนดการ รายละเอียด ส่งไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันงาน
ขอบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนิสิต ทำอย่างไร ?
องค์กรกิจกรรมนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ทำโครงการ และมีความประสงค์จะขอบันทึกชั่วโมงกิจกรรมให้แก่คณะทำงานและ/หรือผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถดำเนินการได้โดยบันทึกข้อมูลคณะทำงานและ/หรือ ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อโครงการ รหัสกิจกรรม รหัสนิสิต คณะ ชั้นปี เป็นรูปแบบไฟล์ microsoft excel (.xls หรือ .xlsx) ลงในแผ่น CD ส่งพร้อมสำเนาอนุมัติโครงการที่งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดโครงาการ
Note : ขอบันทึกชั่วโมง = ส่งสำเนาโครงการ และ CD ที่มีไฟล์ excel หลังโครงการภายใน 30 วัน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์