;

Q&A งานหอพักและกายภาพ

Q&A งานหอพักและกายภาพ

สงสัยเรื่องไหน ? ลองเลือกดูกันได้เลย

หน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

หอพักซอยพหลโยธิน 45 มีอัตราค่าธรรมเนียมหอพักเท่าไหร่
หอพักซอยพหลโยธิน 45  มีการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน
  1. ค่าหอพักเดือนละ 2,300 บาท
  2. ค่าสาธารณูปโภคชำระตามการใช้จริง  โดยแต่ละห้องจะมีมิเตอร์น้ำและไฟ เป็นของตัวเอง
    1. ค่าน้ำ ยูนิตละ 16 บาท
    2. ค่าไฟ หน่วยละ 5 บาท
หอพักซอยพหลโยธิน 45 มีขั้นตอนการสมัครและเอกสารอะไรบ้าง
นิสิตสามารถรับทราบขั้นตอนและเอกสารการสมัครได้ที่  www.ss.sa.ku.ac.th โดยเมื่อเข้าหน้าเว็บไชต์แล้ว ให้เลือก การสมัครเข้าอยู่หอพักหอพักซอยพหลโยธิน 45 (สำหรับนิสิตไทย ระดับปริญญาตรี)  รายละเอียดด้านในจะระบุ ขั้นตอนการสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร  และกฎระเบียบการพักอาศัย  รวมถึงค่าใช้จ่ายในวันสมัครเข้าพัก
หอพักซอยพหลโยธิน 45 มีขั้นตอนการสละสิทธิ์อย่างไรบ้าง
นิสิตสามารถรับทราบขั้นตอนการสละสิทธิ์ได้ที่  www.ss.sa.ku.ac.th โดยเมื่อเข้าหน้าเว็บไชต์แล้ว ให้เลือก ขั้นตอนการสละสิทธิ์การอยู่หอพัก รายละเอียดด้านในจะระบุ ขั้นตอนการสละสิทธิ์ไว้  นิสิตสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ได้

หน่วยหอพักนิสิตภายใน

สมัครเข้าหอพักภายใน ต้องดำเนินการได้อย่างไรบ้าง?
1.) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 งานหอพัก กองกิจการนิสิต จะเปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าอยู่หอพักเป็นประจำทุกปี ในช่วงก่อนเปิดเรียนภาคต้นของแต่ละปีการศึกษา โดยจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ งานหอพัก เช่น Facebook : ศูนย์ข่าวหอพักนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
2.)
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะขอสมัครเข้าพักภายในหอพัก ช่วงระหว่างเทอม นิสิตสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน งานหอพัก กองกิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารระพีสาคริก ในช่วงวันเวลาราชการ
3.)
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าอยู่หอพักภายใน ให้นิสิตติดต่อขอสมัครได้ หลังเปิดภาคเรียน (ภาคต้น) ของแต่ละปีการศึกษา โดยงานหอพักจะพิจารณาจากพื้นที่ที่เหลือ หลังจาก รับนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าพักเรียบร้อยแล้ว สำหรับนิสิตเดิมที่เคยพักอาศัย จะให้ยืนยันสิทธิ์ เพื่อขอพักอาศัยต่อตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่งานหอพักกำหนด 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์