;

Q&A งานธุรการ

KU กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สงสัยเรื่องไหน ? ลองเลือกดูกันได้เลย

ธุรการ

สามารถติดต่อฝ่ายธุรการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ที่ไหน เบอร์ติดต่อ คือ?
สามารถติดต่อได้ที่ ชั้น 4 อาคารรพีสาคริก มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เบอร์โทร 02-118-0150-9
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนโดยใคร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หัวหน้าฝ่าย ธุรการปัจจุบัน คือใคร?
คุณ จันทสร  นพพิมาน
สามารถติดต่อผู้อำนวยการ กองกิจการนิสิตได้ที่ไหน?
ฝ่ายธุรการ ชั้น 4 อาคารรพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แอพพลิเคชั่นที่แสดงผลข้อมูลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ?
แอพพลิเคชั่น NisitKU
เอกสารประเภทต่างๆของฝ่ายธุรการ กองกิจการนิสิต สามารถดาวน์โหลดได้จากที่ใด
ดาวน์โหลดออนไลน์จากเว็บไซต์ กองกิจการนิสิต หมวดแบบฟอร์มต่างๆ
ขั้นตอนส่งใบลาออกผ่านกิจการนิสิตและการตรวจสอบหนี้สินคงค้าง(ออนไลน์) ทำอย่างไร?
ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หน่วยการเงิน โทร 092-778-7989 อีเมลล์ psdsoc@ku.ac.th
สอบถาม FB กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์