;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานโขนละคร เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตภายในชมรม

ชมรมโขนละคอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโครงการศึกษาดูงานโขนละคร เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตภายในชมรม
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ต่าง ๆ ด้านโขนละครให้สมาชิก
ภายในชมรม

 

วันที่

18 พ.ย. 2022 - 01 มี.ค. 2023
กิจกรรมที่ยังจัดอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์