;

เกี่ยวกับงานบริการเเละสวัสดิการ

งานบริการและสวัสดิการ [Service and Welfare Section]

งานบริการและสวัสดิการ [Service and Welfare Section]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ นิสิตสามารถเข้าถึงได้และพึ่งได้รับ ได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดการศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี 4 หน่วยงาน เริ่มต้นด้วย หน่วยทุนการศึกษา ช่วยเหลือ นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แนะนำ ให้คำปรึกษา หาแหล่งทุนการศึกษา หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กู้ยืมได้ทั้ง ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพระหว่างเรียน ตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่ประสบภัย จากอุบัติเหตุ เหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิต และหน่วยวิชาทหาร ให้คำปรึกษา แนะนำอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์ติดต่อการศึกษาวิชาทหาร ในด้านการสมัครเรียนวิชาทหาร การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเข้ารับการฝึกเพิ่มเติม

หน่วยทุนการศึกษา

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา การหาแหล่งเงินทุนการศึกษา ให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาให้ นิสิตเป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ตระหนักในความกตัญญูต่อเจ้าของทุนปลูกฝังให้ มีจิตสำนึก มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม

02-118-0175 ต่อ 8550, 8552,
8553

อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต
ชั้น 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับการจัดสรรทุนให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนให้กับนิสิต ควบคุมการเบิกจ่าย เงินทุนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตและติดตามประเมินผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

ภาระหน้าที่หน่วยทุนการศึกษา

 • บริการช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับการจัดสรรทุนให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนให้กับนิสิต
 • ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ทุนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาแก่นิสิต และติดตามประเมินผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
 • ประสานงานกับแหล่งทุนและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นิสิต
 • รายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษา และรายงานผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนตามเงื่อนไขทุนให้แก่เจ้าของทุนการศึกษาทราบ

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทโดยการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างเรียนตามนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครอบคลุม ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพในระหว่างกำลังศึกษา

02-118-0176 หรือ 02-118-0150
ต่อ 8554, 8555, 8556, 8558

อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต
ชั้น 3

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

เป้าหมาย

ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถให้บริการและจัดสรรวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นิสิตทุกชั้นปีที่มีคุณสมบัติตรงหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดทุกประการ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาให้กู้เงินเพื่อการศึกษาเป็นไปตามขั้นตอน

ภาระหน้าที่หน่วยทุนการศึกษา

จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ประเมินผลโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนโดยใช้ประเมินแบบสอบถาม วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

ต้องการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติภัยต่างๆ

ต้องการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติภัยต่างๆ

ต้องการที่จะหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนิสิตด้วยกันเอง ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง มหาวิทยาลัยจึงได้มีการออกระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิตขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมจากนิสิตปีการศึกษาละ 100 บาท สมทบเข้ากองทุนฯ และทางกองทุนฯ มีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ในรูปแบบของการบริการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิตให้แก่นิสิตผู้ประสบภัยทุกระดับชั้นปี

ต้องการที่จะหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนิสิตด้วยกันเอง ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง มหาวิทยาลัยจึงได้มีการออกระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิตขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมจากนิสิตปีการศึกษาละ 100 บาท สมทบเข้ากองทุนฯ และทางกองทุนฯ มีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ในรูปแบบของการบริการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิตให้แก่นิสิตผู้ประสบภัยทุกระดับชั้นปี

02-118-0176 หรือ 02-118-0150
ต่อ 8554, 8555, 8556, 8558

อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต
ชั้น 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยที่มาขอใช้บริการ

เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยที่มาขอใช้บริการ

เพื่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผู้ปกครองของนิสิตในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย

เพื่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผู้ปกครองของนิสิตในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย

ภาระหน้าที่หน่วยทุนการศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตผู้ประสบภัยตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 80 ของนิสิตที่มาขอใช้บริการ
1.2 ) สามารถให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่นิสิต ผู้ประสบภัยตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 80 ของนิสิตที่มาขอใช้บริการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 ) นิสิตมีความพึงพอใจในการมาขอรับบริการ อยู่ในระดับดีมาก
2.2 ) การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต เป็นไปตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยและเป็นไปตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตทุกระดับชั้นปี

การประเมินผลตามแผน

ได้ดำเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงาน และใช้วิธีการประเมินผ่านแบบสอบถาม รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

หน่วยวิชาทหาร

หน่วยวิชาทหาร กองกิจการนิสิต มีหน้าที่เป็นหน่วยให้คำปรึกษา แนะนำอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์ติดต่อการศึกษาวิชาทหาร ในด้านการสมัครเรียนวิชาทหาร การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินภารกิจด้านวิชาทหารร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

02-118-0186 ต่อ 8526, 8530

อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต
ชั้น 1

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร <br>หรือผ่อนผันการเรียกระดมพล

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
หรือผ่อนผันการเรียกระดมพล

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีคุณสมบัติและประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหาร ได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผู้สมัคร
1.2 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผ่อนผันการเรียกระดมพล
1.3 ) สามารถให้คำแนะนำ ให้ทางเลือกและให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก่นิสิตที่มาขอใช้บริการได้คิดเป็นร้อยละ 80 ที่มาขอใช้บริการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.1 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีคุณสมบัติและประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผู้สมัคร
1.2 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผ่อนผันการเรียกระดมพล
1.3 ) สามารถให้คำแนะนำ ให้ทางเลือกและให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก่นิสิตที่มาขอใช้บริการได้คิดเป็นร้อยละ 80 ที่มาขอใช้บริการ

กลุ่มเป้าหมาย

1. นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร
2. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรอรับสิทธิการเรียนวิชาทหาร
3. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
4. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเรียกระดมผล
5. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานวิชาทหาร

แผนการดำเนินงาน

ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

การประเมินตามแผนงาน

ได้ดำเนินการประเมินผลโดยพิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผน โดยใช้วิธีการดำเนินการประเมินแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

หน่วยทุนการศึกษา

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทโดยการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างเรียนตามนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครอบคลุม ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพในระหว่างกำลังศึกษา

02-118-0175 ต่อ 8550, 8552, 8553

อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต ชั้น 3

วัตถุประสงค์

เพื่อบริการช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับการจัดสรรทุนให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนให้กับนิสิต ควบคุมการเบิกจ่าย เงินทุนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตและติดตามประเมินผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

ภาระหน้าที่หน่วยทุนการศึกษา

 • บริการช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับการจัดสรรทุนให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนให้กับนิสิต
 • ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ทุนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาแก่นิสิต และติดตามประเมินผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
 • ประสานงานกับแหล่งทุนและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นิสิต
 • รายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษา และรายงานผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนตามเงื่อนไขทุนให้แก่เจ้าของทุนการศึกษาทราบ

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทโดยการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างเรียนตามนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครอบคลุม ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพในระหว่างกำลังศึกษา

02-118-0176 หรือ 02-118-0150 ต่อ 8554, 8555, 8556, 8558

อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต ชั้น 3

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

วัตถุประสงค์

ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถให้บริการและจัดสรรวงเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นิสิตทุกชั้นปีที่มีคุณสมบัติตรงหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดทุกประการ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาให้กู้เงินเพื่อการศึกษาเป็นไปตามขั้นตอน

ภาระหน้าที่หน่วยทุนการศึกษา

จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ประเมินผลโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนโดยใช้ประเมินแบบสอบถาม วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

ต้องการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติภัยต่างๆ

ต้องการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติภัยต่างๆ

ต้องการที่จะหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนิสิตด้วยกันเอง ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง มหาวิทยาลัยจึงได้มีการออกระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิตขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมจากนิสิตปีการศึกษาละ 100 บาท สมทบเข้ากองทุนฯ และทางกองทุนฯ มีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ในรูปแบบของการบริการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิตให้แก่นิสิตผู้ประสบภัยทุกระดับชั้นปี

ต้องการที่จะหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนิสิตด้วยกันเอง ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง มหาวิทยาลัยจึงได้มีการออกระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิตขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมจากนิสิตปีการศึกษาละ 100 บาท สมทบเข้ากองทุนฯ และทางกองทุนฯ มีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ในรูปแบบของการบริการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิตให้แก่นิสิตผู้ประสบภัยทุกระดับชั้นปี

02-118-0175 ต่อ 8550, 8552, 8553

อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต ชั้น 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยที่มาขอใช้บริการ

เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยที่มาขอใช้บริการ

เพื่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผู้ปกครองของนิสิตในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย

เพื่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผู้ปกครองของนิสิตในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย

ภาระหน้าที่หน่วยทุนการศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตผู้ประสบภัยตามระเบียบของ
กองทุนสวัสดิภาพนิสิตได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 80 ของนิสิตที่มาขอใช้บริการ
1.2 ) สามารถให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 80 ของนิสิตที่มาขอใช้บริการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 ) นิสิตมีความพึงพอใจในการมาขอรับบริการ อยู่ในระดับดีมาก
2.2 ) การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต เป็นไปตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยและเป็นไปตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตทุกระดับชั้นปี

การประเมินผลตามแผน

ได้ดำเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงาน และใช้วิธีการประเมินผ่านแบบสอบถาม รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

หน่วยวิชาทหาร

หน่วยวิชาทหาร กองกิจการนิสิต มีหน้าที่เป็นหน่วยให้คำปรึกษา แนะนำอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์ติดต่อการศึกษาวิชาทหาร ในด้านการสมัครเรียนวิชาทหาร การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินภารกิจด้านวิชาทหารร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

02-118-0186 ต่อ 8526, 8530

อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต ชั้น 1

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารหรือผ่อนผันการเรียกระดมพล

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารหรือผ่อนผันการเรียกระดมพล

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีคุณสมบัติและประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหาร ได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผู้สมัคร
1.2 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผ่อนผันการเรียกระดมพล
1.3 ) สามารถให้คำแนะนำ ให้ทางเลือกและให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก่นิสิตที่มาขอใช้บริการได้คิดเป็นร้อยละ 80 ที่มาขอใช้บริการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.1 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีคุณสมบัติและประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผู้สมัคร
1.2 ) สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผ่อนผันการเรียกระดมพล
1.3 ) สามารถให้คำแนะนำ ให้ทางเลือกและให้แนวทางในการแก้ปัญหา
แก่นิสิตที่มาขอใช้บริการได้คิดเป็นร้อยละ 80 ที่มาขอใช้บริการ

กลุ่มเป้าหมาย

1. นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร
2. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรอรับสิทธิการเรียนวิชาทหาร
3. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
4. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเรียกระดมผล
5. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานวิชาทหาร

แผนการดำเนินงาน

ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

การประเมินตามแผนงาน

ได้ดำเนินการประเมินผลโดยพิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผน
โดยใช้วิธีการดำเนินการประเมินแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์