;

เกี่ยวกับงานกิจกรรมนิสิต

เกี่ยวกับงานกิจกรรมนิสิต

งานกิจกรรมนิสิตเป็นหน่วยงานสังกัด กองกิจการนิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนิสิต เช่น องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมนิสิต กลุ่มกิจกรรมนิสิต ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือนิสิตที่รวมกลุ่มจากหลากหลายคณะ เพื่อทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานชั่วคราว เช่น กลุ่มนิสิตจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ระหว่างงานเกษตรแฟร์ เป็นต้น

เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตสอดคล้องตามนโยบายการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ งานกิจกรรมนิสิต ยังมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำกิจกรรมนิสิต ผ่านโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : ผู้นำกิจกรรมนิสิต” รวมถึงการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากองค์กรกิจกรรมของนิสิตเพื่อดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เช่น งานวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” หรือ “การจัดนิสิตส่งบัณฑิต และรับ-ส่งเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา”

นอกจากนี้ งานกิจกรรมนิสิต ยังประสานงาน อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินการเทียบค่าและบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนิสิตอีกด้วย

การแบ่งโครงสร้างการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของงานกิจกรรมนิสิต เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริม ให้บริการองค์กรนิสิต รวมถึงนิสิตทั่วไปได้อย่าง ครอบคลุมและสะดวกต่อการดำเนินงานของนิสิตมากที่สุด งานกิจกรรมนิสิต จึงมีการจัดแบ่งโครงสร้างการดำเนินงานออกเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้ 

ภาพ : โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรมนิสิต

1. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนิสิต

หน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนิสิต เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีภารกิจหลักในการควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้องค์การนิสิต คือ องค์การบริหาร และสภาผู้แทนนิสิต รวมถึงกลุ่มกิจกรรมนิสิตภายใต้สังกัด องค์การบริหาร ให้มีการดำเนินงานที่สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ประสานงานขอความร่วมมือไปยังองค์การบริหาร และสภาผู้แทนนิสิต ในการดำเนินงานตามภารกิจอื่นจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

2. หน่วยกิจกรรมสโมสรนิสิต

หน่วยกิจกรรมสโมสรนิสิต เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีภารกิจหลักในการควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้สโมสรนิสิต กว่า 16 สโมสร ได้แก่

1) สโมสรนิสิตคณะเกษตร
2) สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
3) สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
4) สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์
5) สโมสรนิสิตคณะประมง
6) สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทย์
7) สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
8) สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

9) สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
10) สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
11) สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
12) สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
13) สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
14) สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
15) สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
16) สโมสรนิสิตวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ให้มีการดำเนินงานที่สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ประสานงานขอความร่วมมือไปยังแต่ละสโมสรนิสิตให้มีการดำเนินงานตามภารกิจอื่นจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

3. หน่วยกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และวิชาการ

หน่วยกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และวิชาการ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีภารกิจหลักในการควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ชมรมกิจกรรมนิสิตด้านบำเพ็ญประโยชน์ รวม 14 ชมรม ได้แก่

1) ชมรมค่ายอาสาพัฒนา
2) ชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ
3) ชมรมโรตาแรคท์
4) ชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน
5) ชมรมเห็ด
6) ชมรมพัฒนาชนบท
7) ชมรมศิลปการดำรงชีพ

8) ชมรมรักษ์ช้างไทย
9) ชมรมคนสร้างป่า
10) ชมรมธารความรู้นนทรี
11) ชมรมสาธารณสุข
12) ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
13) ชมรมพัฒนาศักยภาพ
14) ชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ

และชมรมกิจกรรมนิสิตด้านวิชาการ รวม 5 ชมรม ได้แก่

1) ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
2) ชมรมวิทยุสมัครเล่น
3) ชมรมเกษตรสาน
4) ชมรมดาราศาสตร์
5) ชมรมนักจัดการสมดุลชีวิต

4. หน่วยกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

หน่วยกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีภารกิจหลักในการควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ชมรมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม รวม 21 ชมรม ได้แก่

1) ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เค ยู คอร์รัส)
2) ชมรมโขนละคอน
3) ชมรมคริสเตียน
4) ชมรมคาทอลิก
5) ชมรมเชียร์และแปรอักษร
6) ชมรมดนตรีไทย
7) ชมรมนาฏศิลป์ไทย
8) ชมรมนิสิตมุสลิม
9) ชมรมนิสิตอีสาน
10) ชมรมพุทธศาสน์

11) ชมรมวงดนตรีรวมดาวกระจุย
12) ชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เค ยู แบนด์)
13) ชมรมวรรณศิลป์
14) ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ
15) ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ
16) ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด
17) ชมรมสมาธิเพื่อคุณภาพชีวิต
18) ชมรมอคูสติก
19) ชมรมเคยู แดนซ์ คลับ
20) ชมรมพุทธรรมกรรมฐาน
21) ชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยนิยม

และชมรมกีฬา จำนวน 31 ชมรม ได้แก่

1) ชมรมกรีฑา
2) ชมรมกอล์ฟ
3) ชมรมกีฬาทางน้ำ
4) ชมรมครอสเวิร์ด
5) ชมรมคาราเต้-โด
6) ชมรมซอฟท์บอล
7) ชมรมดาบไทย-ต่อสู้ป้องกันตัว
8) ชมรมดาบสากล
9) ชมรมตะกร้อ
10) ชมรมเทควันโด
11) ชมรมเทเบิลเทนนิส
12) ชมรมบริดจ์
13) ชมรมบาสเกตบอล
14) ชมรมแบดมินตัน
15) ชมรมโบว์ลิ่ง
16) ชมรมเปตอง

17) ชมรมเพาะกายและยกน้ำหนัก
18) ชมรมฟุตซอล
19) ชมรมฟุตบอล
20) ชมรมมวย
21) ชมรมยิงธนู
22) ชมรมยิงปืน
23) ชมรมยูโด-ไอคิโด
24) ชมรมรักบี้ฟุตบอล
25) ชมรมเรือพาย
26) ชมรมลอนเทนนิส
27) ชมรมลีลาศ
28) ชมรมวอลเลย์บอล
29) ชมรมหมากกระดาน
30) ชมรมฮอกกี้
31) ชมรมแฮนด์บอล

ทั้งนี้ หน่วยกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ยังเป็นหน่วยงานที่ประสานงานขอความร่วมมือไปยังแต่ละสโมสรนิสิตให้มีการดำเนินงานตามภารกิจอื่นจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

5. หน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจการพิเศษ

เพื่อให้การบริหารงานด้านกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบความสำเร็จตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการพัฒนานิสิตเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรม เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ผ่านการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้วยการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย หน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจการพิเศษ จึงได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูล บันทึก และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์กรกิจกรรมนิสิต รวมถึงนิสิตทั่วไปที่มีความประสงค์เทียบค่าชั่วโมงกิจกรรมจากการดำเนินงาน และบันทึกชั่วโมงในฐานข้อมูล “ชั่วโมงกิจกรรมนิสิต”

การแบ่งโครงสร้างการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์