;

เกี่ยวกับงานธุรการ

Click HereClick Here Previous Next

งานธุรการ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการประสานงานสารบรรณ การรับส่งและโต้ตอบหนังสือสนับสุนการอำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมนิสิตตามชมรม สโมสรและคณะต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งแบ่งหน่วยงานภายในงานธุรการออกเป็น 5 หน่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

หน่วยธุรการและบริหารบุคคล

หน่วยธุรการและบริหารบุคคล

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการประสานงานสารบรรณ การรับส่งและโต้ตอบหนังสือสนับสุนการอำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมนิสิตตามชมรม สโมสรและคณะต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งแบ่งหน่วยงานภายในงานธุรการออกเป็น 5 หน่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

หน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

หน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และอำนวยความสะดวกกับกิจกรรมนิสิต ชมรม สโมสรนิสิต รวมถึงวางแผนและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ จัดทำคำขอเปลี่นแปลงแผนการใช้เงิน

หน่วยพัสดุ

หน่วยพัสดุ

มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง งานจ้างเหมา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ภายในกองกิจการนิสิต และงานหอพัก

หน่วยประกันคุณภาพ

หน่วยประกันคุณภาพ

มีหน้าที่จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

หน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

หน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มีหน้าที่บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ กิจกรรมของหน่วยงาน และประสานงานการต้อนรับแก่ผู้มาเยี่ยมชม และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพที่สุด

หน่วยธุรการและบริหารบุคคล

หน่วยธุรการและบริหารบุคคล

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการประสานงานสารบรรณ การรับส่งและโต้ตอบหนังสือสนับสุนการอำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมนิสิตตามชมรม สโมสรและคณะต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งแบ่งหน่วยงานภายในงานธุรการออกเป็น 5 หน่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

หน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

หน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และอำนวยความสะดวกกับกิจกรรมนิสิต ชมรม สโมสรนิสิต รวมถึงวางแผนและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ จัดทำคำขอเปลี่นแปลงแผนการใช้เงิน

หน่วยพัสดุ

หน่วยพัสดุ

มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง งานจ้างเหมา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ภายในกองกิจการนิสิต และงานหอพัก

หน่วยประกันคุณภาพ

หน่วยประกันคุณภาพ

มีหน้าที่จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

หน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

หน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มีหน้าที่บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ กิจกรรมของหน่วยงาน และประสานงานการต้อนรับแก่ผู้มาเยี่ยมชม และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพที่สุด

หน่วยธุรการและบริหารบุคคล

มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก จัดพิมพ์หนังสือ จัดประชุม จัดสถานที่อบรม และบริหารงานบุคคล รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรภายในกองกิจการนิสิต ฯ

หน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และอำนวยความสะดวกกับกิจกรรมนิสิต ชมรม สโมสรนิสิต รวมถึงวางแผนและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ จัดทำคำขอเปลี่นแปลงแผนการใช้เงิน

หน่วยพัสดุ

มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง งานจ้างเหมา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ภายในกองกิจการนิสิต และงานหอพัก

หน่วยประกันคุณภาพ

มีหน้าที่จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

หน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มีหน้าที่บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ กิจกรรมของหน่วยงาน และประสานงานการต้อนรับแก่ผู้มาเยี่ยมชม และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพที่สุด

บุคลากร

รายชื่อ บุคลากร ธุรการ

นางสาวจันทสร นพพิมาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)

หัวหน้างานธุรการ
เบอร์ภายใน : 618570
อีเมล์ : psdjsn@ku.ac.th

นางสาวจันทสร นพพิมาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)

ประจำงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 618578
อีเมล์ : –

นายจิรศักดิ์ ไทยแท้ (พนักงานสถานที่)

ประจำงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 618578
อีเมล์ : –

นายนิกร เจริญหลาย (พนักงานขับรถยนต์)

ประจำงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 618578
อีเมล์ : –

นางวิชาดา ขันทอง (พนักงานทั่วไป)

ประจำงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 618576
อีเมล์ : –

นางสมจิตร เขียวขำ (พนักงานทั่วไป)

ประจำงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 618576
อีเมล์ : –

นางไพรัตน์ วรยศ (พนักงานทั่วไป)

ประจำงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 618576
อีเมล์ : –

นางสาวอรอุมา ทานสละ (พนักงานทั่วไป)

ประจำงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 618576
อีเมล์ : –

นางสาวนภาภรณ์ คงเวียง (พนักงานทั่วไป)

ประจำงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 618576
อีเมล์ : –

นางสาวอรอุมา ทานสละ (พนักงานทั่วไป)

ประจำงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 618576
อีเมล์ : –

หน่วยธุรการและบริหารบุคคล

นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

หัวหน้าหน่วยธุรการและบริหารบุคคล
เบอร์ภายใน : 618572
อีเมล์ : –

นางสาวิณี มณฑปใหญ่ (พนักงานธุรการ)

ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล
เบอร์ภายใน : 618575
อีเมล์ : psdsnm@ku.ac.th

นายบำเพ็ญ แก้วพิลารมย์ (พนักงานเอกสารทั่วไป)

ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล
เบอร์ภายใน : 618578
อีเมล์ : –

หน่วยการเงิน และแผนงานงบประมาณ

นางสาวพัชรา อินทสุวรรณ์ (นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ)

หัวหน้าหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ
เบอร์ภายใน : 618590
อีเมล์ : psdpri@ku.ac.th

นางแก้วนภา กุลวงษ์ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ
เบอร์ภายใน : 618591
อีเมล์ : psdkpy@ku.ac.th

นายสมพร ชื่นจิตต์ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ
เบอร์ภายใน : 618593
อีเมล์ : psdsoc@ku.ac.th

นางธิดารัตน์ สิทธิลาโภ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ
เบอร์ภายใน : 618592
อีเมล์ : psdtrch@ku.ac.th

หน่วยพัสดุ

นางสาวสุจินต์ ศรีเกษเพ็ชร์ (นักวิชาการพัสดุ)

หัวหน้าหน่วยหน่วยพัสดุ
เบอร์ภายใน : 618580
อีเมล์ : psdsus@ku.ac.th

นายณัฐพล ประชุมของ (นักวิชาการพัสดุ)

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัสดุ
เบอร์ภายใน : 618581
อีเมล์ : –

นางสาวณฐา จารุสุวภัทร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ประจำหน่วยพัสดุ
เบอร์ภายใน : 618582
อีเมล์ : fforccn@ku.ac.th

นางกิ่งกมล จริยา (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

ประจำหน่วยพัสดุ
เบอร์ภายใน : 618583
อีเมล์ : psdkij@ku.ac.th

 

นางกัลยา จันทร์สุคนธ์ (พนักงานรับโทรศัพท์)

ประจำหน่วยพัสดุ
เบอร์ภายใน : 618585
อีเมล์ : –

นายสมชาย เจริญนา (พนักงานทั่วไป)

ประจำหน่วยพัสดุ
เบอร์ภายใน : 618584
อีเมล์ : –

หน่วยประกันคุณภาพ

นางสาวปัทมา นามทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยธุรการและบริหารบุคคล
เบอร์ภายใน : 618571
อีเมล์ : –

หน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

นางสาวดวงพร ทองจ่าง (นักวิชาการศึกษา)

หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
เบอร์ภายใน : 618579
อีเมล์ : psddpt@ku.ac.th

นายทรงศักดิ์ สมใจ (พนักงานทั่วไป)

ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
เบอร์ภายใน : 618578
อีเมล์ : psdssj@ku.ac.th

นายรามณ์ พันธ์พระ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
เบอร์ภายใน : 618573
อีเมล์ : –

ติดต่อเรา งานธุรการ กองกิจการนิสิต

ชั้น 4 กองกิจการนิสิตอาคารระพีสาคริก

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร 10900 กรุงเทพมหานคร

saku@ku.th

02-118-0150-9

02-118-0169

www.sa.ku.ac.th

psddpt@ku.ac.th

02-118-0150-9

02-118-0169

www.sa.ku.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์