;

เกี่ยวกับงานแนะแนวและจัดหางาน

ชื่อเล่นของเเต่ละงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกี่ยวกับงานแนะแนวและจัดหางาน

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษา

1.สำรวจและคัดกรอง : สำรวจความต้องการด้านสุขภาวะ และคัดกรองข้อมูลด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นของนิสิต

2.บริการให้การปรึกษาโดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพและนักจิตวิทยา

3.ประสานงานส่งต่อ/ติดตาม : คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง กลุ่มเพื่อน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ

4.สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5.จัดกิจกรรมให้ข้อมูลด้านสุขภาพจิต

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ

1.เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและนิสิตเก่า

2.สร้างโอกาสให้นิสิตเก่าได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

3.ให้บริการนิสิตด้านข้อมูลข่าวสาร การศึกษาต่อ

4.ช่วยเหลือนิสิตเก่าด้านการเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและสร้างโอกาสในการทำงาน

5.เสริมทักษะจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ

หน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน

1.ให้บริการนิสิตด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

2.ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีทักษะและความพร้อมสู่การทำงาน

3.พัฒนาและส่งเสริมการทำงานพิเศษ และการประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

4.ศึกษา จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิต

5.เป็นศูนย์กลางข้อมูลงานประจำ งานพิเศษ และฝึกงานของมหาวิทยาลัย

6.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน

1.ให้บริการนิสิตด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

2.ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีทักษะและความพร้อมสู่การทำงาน

3.พัฒนาและส่งเสริมการทำงานพิเศษ และการประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

4.ศึกษา จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิต

5.เป็นศูนย์กลางข้อมูลงานประจำ งานพิเศษ และฝึกงานของมหาวิทยาลัย

6.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์