ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน
พุทธศักราช 2535

โดยที่พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีความเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13.2 แห่งข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับความในข้อ 29.4 แห่งข้อบังคับว่าด้วยการศึกาาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2534 และโดยมติของที่ประชุมคณบดี ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 3/2535 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 จึงให้วางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พุทธศักราช 2535”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2524
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“อธิการบดี” หมายความถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“นิสิต” หมายความถึง นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“บุคคลภายนอก” หมายความถึง นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือข้าราชการ หรือเอกชนจากหน่วยงานต่าง ๆ
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รับกษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1 ข้อกำหนดทั่วไป
ข้อ 6 การศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นการศึษาภาคพิเศษ การลงทะเบียนเรียนเป็นความสนใจของนิสิต การจัดการศึกษาเป็นการดำเนินงานตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อ 7 การลงทะเบียนเรียน ระบบการศึกษา และการปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกเว้นข้อกำหนดหรือข้อปฏิบัติที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 8 การศึกษาภาคฤดูร้อน ต้องมีระยะเวลาของการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์ และมีจำนวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 9 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นิสิต และบุคคลภายนอกขอเรียนภาคฤดูร้อนได้ตามความสมัครใจ
หมวด 2 การเปิดสอนรายวิชา
ข้อ 10 รายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน จะอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
(2) เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ (Specific Requirement)
(3) เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะวิชาปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์
ข้อ 11 ให้คณบดีเจ้าสังกัดวิชาเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเปิดสอนรายวิชา โดยให้คณะรวบรวมรายละเอียดของรายวิชา ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนก่อนวันเริ่มที่ทำการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน
ข้อ 12 การงดสอนรายวิชา การเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ทำการสอนให้เป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัดวิชา โดยให้คณะส่งต้นเรื่องที่ได้อนุมัติไปให้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนภายในเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันเริ่มการสอน
ข้อ 13 การเปิดสอนรายวิชานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 10 หรือกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามข้อ 11 จะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุผล และความจำเป็นในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนิสิต ได้แก่ การเปิดสอนเพื่อให้นิสิตสามารถจบการศึกษาในภาคฤดูร้อนนั้น หรือเพื่อช่วยให้นิสิตสามารถเรียนจบภายในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด โดยการเปิดสอนหรืองดสอน จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบอำนาจให้
หมวด 8 การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 14 นิสิตและบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติให้เรียนภาคฤดูร้อน จะต้องลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด กำหนดการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 นิสิตที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยให้พักการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
ข้อ 16 การลงทะเบียนหลังกำหนด ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาห้าวันนับแต่วันเริ่มสอน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว สิทธิในการลงทะเบียนเรียนเป็นอันหมดไป ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด การยกเว้นจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบอำนาจให้
ข้อ 17 นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้ไม่เกินเจ็ดหน่วยกิต
ข้อ 18 ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิชาเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาห้าวันนับแต่วันเริ่มการสอน และต้องของดเรียนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาสิบห้าวันนับแต่วันเริ่มการสอน
ข้อ 19 เมื่อพ้นกำหนดการของดภาคเรียนวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่มีเหตุอันควร คณบดีเจ้าสังกัดอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตหรือบุคคลภายนอกยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาได้ โดยการอนุมัติให้ยกเลิก และการส่งเอกสารแจ้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนนิสิต ต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายในวันรายงานคุแนนวันสุดท้ายของการศึกษาภาคฤดูร้อนนั้น
หมวด 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 20 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
หมวด 5 ผลการเรียน
ข้อ 21 การรายงานผลการเรียนของผู้ลงทะเบียนเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการศึกษาในภาคปกติ โดยไม่ให้มีการรายงานระดับคะแนน (Incomplete) ในการศึกษาภาคฤดูร้อน
ข้อ 22 ให้คณะเจ้าสังกัดรายวิชารายงานคะแนน ของผู้ลงทะเบียนเรียนถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนภายในเวลาไม่เกินเจ็ดวัน นับจากวันถัดจาวันสอบไล่วันสุดท้าย
หมวด 6 การเรียนภาคฤดูร้อนข้ามสถานศึกษาสำหรับนิสิต
ข้อ 23 นิสิตที่ประสงค์จะเรียนภาคฤดูร้อนข้ามสถานศึกษา จะต้องยื่นคำร้องเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันสิ้นสุดของการลงทะเบียนเรียนของสถานศึกษานั้น ๆ
ข้อ 24 เมื่อคณบดีเจ้าสังกัด อนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนข้ามสถานศึกษาได้แล้ว ให้คณะเจ้าสังกัดส่งต้นเรื่องให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนนิสิต เพื่อดำเนินเรื่องขอส่งนิสิตเรียนข้ามสถานศึกษาต่อไป
หมวด 7 การเรียนภาคฤดูร้อนสำหรับบุคคลภายนอก
ข้อ 25 บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าเรียนภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะต้องขออนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร ต่ออธิการบดีก่อนวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน
ข้อ 26 เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ที่ไม่ใช่นิสิตเข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนได้แล้ว ผู้ที่ได้รับอนุมัติจะต้องเข้ารายงานตัวต่อหน่วยงานตัวต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน และดำเนินการลงทะเบียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ 27 ให้รองอธิการบดี ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทำหน้าที่เป็นคณบดีเจ้าสังกัด และให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดของผู้ที่ไม่ใช่นิสิต
ข้อ 28 ให้หน่วยงานที่ทำหน้าเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนนิสิต ดำเนินการออกรหัสประจำตัว และบัตรประจำตัวนิสิตชั่วคราวให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่นิสิต ทั้งให้เป็นผู้จัดส่งผลการเรียนของบุคคลนั้น ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกั
หมวด 8 บทเฉพาะกาล
ข้อ 29 กรณีภาควิชาหรือคณะเจ้าสังกัด เสนอขอเปิดสอนรายวิชาที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10 โดยได้ส่งรายละเอียดถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้เปิดสอนรายวิชาเหล่านั้นในการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2535 ต่อไปได้