ฐานข้อมูลและสถิติ
วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2018 เวลา 18:22 น.

ฐานข้อมูลและสถิติ

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต

1. ข้อมูลผู้บริหารกองกิจการนิสิต (รองฯ/ผอ.)     1. ข้อมูลองค์กรกิจกรรมนิสิต มก.

2. ข้อมูลบุคลากรกองกิจการนิสิต     2. ข้อมูลนิสิตดีเด่นแยกตามประเภท

3. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต     3. ข้อมูลนิสิตรับรางวัลจากองค์กรภายนอก

4. ผลงานวิจัย/บทความด้านกิจการนิสิต     4. ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณศิลปวัฒนธรรม

5. ข้อมูลงบประมาณประจำปี       5. ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

6. คู่มือการให้บริการกองกิจการนิสิต                                     6. คู่มือกิจการนิสิต

7. รายงานผลการดำเนินงานงานบริการและสวัสดิการ งานแนะแนวและจัดหางาน

1. ข้อมูลนิสิตรับทุนการศึกษาแยกประเภททุน     1. ข้อมูลศิษย์เก่าแยกตามคณะ/สาขาอาชีพ

2. ข้อมูลนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา/กรอ.     2. ข้อมูลนิสิตสมัครงาน/มีงานทำ/บริษัทเครือข่าย

3. ข้อมูลนิสิตทุนรางวัลพระราชทาน/ทุนทีปังกร     3. ข้อมูลนิสิตพิเศษ/พิการแยกตามประเภท/คณะ

4. ข้อมูลนิสิตเบิกเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต     4. ข้อมูลการให้คำปรึกษานิสิตแยกตามประเภท

5. ข้อมูลนิสิตทำบัตรทองเพื่อตรวจสุขภาพ 5. นวัตกรรมนิสิต

6. ข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร


งานหอพัก              งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

1. ข้อมูลนิสิตอาศัยหอพักภายใน     1. ข้อมูลการกระทำความผิดวินัยนิสิต

2. ข้อมูลนิสิตอาศัยหอพักซอยพหลโยธิน 45     2. ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก     3. โปสเตอร์การรณรงค์ส่วนกลางต่างๆ

4. ข้อมูลพื้นฐานอาคารหอพัก     4. พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

5. ข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย     5. โครงการรากแก้ว

    6. สรุปกิจกรรมพัฒนานิสิต


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:13 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ฐานข้อมูลและสถิติ