โครงการเตรียมการสูงวัย หัวใจเปี่ยมสุข "เงินพร้อม กายพร้อมก่อนและหลังเกษียณ"
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2018 เวลา 17:45 น.


คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญท่านที่สนใจ
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภายใต้โครงการ เตรียมการสูงวัย หัวใจเปี่ยมสุข

"เงินพร้อมกายพร้อม ก่อนและหลังเกษียณ"

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


กำหนดการ

8.30 น. ลงทะเบียนและพิธีเปิด โดย คณบดีคณะสังคมศาสตร์

9.15 น.  การบรรยาย "ออมอย่างไรให้พอใช้หลังเกษียณ"
โดย วิทยากรจาก กองทุนการออมแห่งชาติ

10.45 น. การบรรยาย"ครบเครืื่องเรื่องออมและลงทุน"
โดย คุณพิชญา ชุ่นทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00  น.  การดูแลสุขภาพกายและใจวัยก่อนเกษียณและหลังเกษียณ
โดย รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา / ผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.45  น.   หลักการและวิธีการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
โดย รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา / ผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนันทิยา อาภานันท์ 089-126-2649
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

qrgrand

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> โครงการเตรียมการสูงวัย หัวใจเปี่ยมสุข "เงินพร้อม กายพร้อมก่อนและหลังเกษียณ"