การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2018 เวลา 13:19 น.

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561..........สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และบุคคล ผู้สนใจเสนอชื่อและแบบประวัติของตนองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 รวม 6 ประเภท คือ นักเรียน นักศึกษา , นักกีฬา , ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ , นักร้อง นักแสดง ศิลปิน , สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ เรื่องที่ส่งต้องเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องของตนเองหรือเรื่องบุคคลอื่นที่รู้จัก และจะต้องมีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 5 ประการ ได้แก่ ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ,ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่,ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่,ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

..........ผู้ที่เสนอแบบประวัติการคัดเลือกต้องมีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปีและมารดาต้องมีชีวิตอยู่ หรือ เสียชีวิตไม่เกิน 2 ปี ผู้สนใจติดต่อขอแบบกรอกประวัติและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือดาวน์โหลดแบบได้ที่ www.ncswt.or.th


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2018 เวลา 13:49 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก