การประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560 (PEA INNOVATION AWARDS 2017)
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2017 เวลา 15:17 น.

 

การประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560 (PEA INNOVATION AWARDS 2017)
หัวข้อ “PEA 4.0 เพื่อการบริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหมายของลูกค้า”

จากแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Plan) กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) ได้กำหนดให้มีการส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาสู่ธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และนโยบายของท่านผู้ว่าการ กฟภ. ที่มุ่งเน้น “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” กฟภ. จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการประกวดนวัตกรรม ประเภทบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และพัฒนากิจการพลังงานไฟฟ้าของ กฟภ. ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของ กฟภ. อย่างยั่งยืน

นิยามนวัตกรรม

ในที่นี้หมายถึง การใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์มาพัฒนาให้เกิดผลงานนวัตกรรม ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ/แนวทางให้บริการ รูปแบบผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การบริหารจัดการด้านบริการ รูปแบบธุรกิจหรือวิธีการดำเนินธุรกิจในการให้บริการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งผลงานนวัตกรรมดังกล่าวต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับ กฟภ. ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดรับแนวคิด กระบวนการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการด้านบริการที่สนับสนุนหรือสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ กฟภ.
  2. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไป นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และออกแบบนวัตกรรม
  3. เพื่อนำผลงานนวัตกรรมด้านการบริการไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต
  4. เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับประชารัฐของรัฐบาล

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  1. เว็บไซต์รับสมัครประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560 peainno2017.pea.co.th
  2. Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2017 เวลา 15:29 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก