การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 07 มีนาคม 2017 เวลา 11:29 น.

การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2560 (Innovation for Crime Combating Contest 2017 : I4C-2017)

..........การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่มีปริมาณมาก ความซับซ้อนสูง มีรูปแบบและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในงานสืบสวนสอบสวน ของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการกระทำความผิด และค้นหาระบุตัวผู้กระทำความผิด รวมทั้งทราบแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจจะเป็นภัยต่อสังคมหรือประเทศ สำหรับการป้องกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่สำคัญของประเทศต่อไป

..........ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงกำหนดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2560 (Innovation for Crime Combating Contest 2017 : I4C-2017) โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

..........ในการนี้ จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 36,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

รายละเอียดโครงการ.....คลิกที่นี้.....

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มีนาคม 2017 เวลา 13:54 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก