ลงทะเบียนฟังบรรยาย “The Writing Project: How to write better English”
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017 เวลา 15:33 น.

ลงทะเบียนฟังบรรยาย “The Writing Project: How to write better English”

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ มีกำหนดจัดบรรยาย เรื่อง The Writing Project: How to write better English ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษของเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของการเขียนบทความเพื่อแสดงความตั้งใจ และอธิบายเหตุผลประกอบ การสมัครเข้าศึกษาต่อ รับทุนการศึกษา การเขียนเพื่อติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์ การเขียนข่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นๆ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในวันและเวลาดังกล่าว โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่าง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิธิกานต์ พงษ์สถิตย์พร นักวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8858 หมายเลขภายใน 4159

ลงทะเบียนข้าร่วมฟังการบรรยาย

รายชื่อผู้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

กำหนดการบรรยาย

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน & รับเอกสาร & รับอาหารว่าง (กล่อง)
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด ประธาน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี และ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
09.00 – 10.30 น. บรรยาย เรื่อง “การเขียน Statement of purpose (SOP)” (1 ½ ชั่วโมง)
โดย อาจารย์เอกพล เจียรพัฒนาคม
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
10.30 – 12.30  น. บรรยาย เรื่องการเขียนอีเมล์ และการเขียนข่าว”   (2 ชั่วโมง)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี และ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
12.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก