เชิญฟังบรรยายทุนรัฐบาลอังกฤษ “Newton Fund Road Show 2016″
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:18 น.

 

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตปริญญาเอก และบุคลากรที่สนใจศึกษาต่อหรือทำวิจัย ณ สหราชอาณาจักร เข้าฟังการประชาสัมพันธ์ทุนจากรัฐบาลอังกฤษ ภายใต้กองทุนความร่วมมือนิวตันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งทุนเป็น 3 กลุ่ม คลอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่

  • กลุ่มการพัฒนาบุคลากร (People Programme) ครอบคลุมทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น และทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ฯลฯ
  • กลุ่มการวิจัย (Research Programme) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยหรือหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ
  • กลุ่มโครงการประยุกต์ใช้งานวิจัย (Translation Programme) สำหรับส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยนำผลงานวิจัยเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้จริงในกลุ่มเป้าหมาย

ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสำรองที่นั่ง ที่นี่ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนและเจรจาธุรกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4157 และหมายเลขโทรศัพท์สายตรง 02-942-8725

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:25 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก