ประกาศและข้อบังคับการศึกษาและนิสิต
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 13:35 น.

ประกาศและข้อบังคับการศึกษาและนิสิต

-----ตามที่คณะอนุกรรมการจัดทำร่าง ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับการศึกษาและนิสิต ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้พิจารณา ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับการศึกษาและนิสิตฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

-----1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษา หรือสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-----2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ...

-----3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ...

-----4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับเข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

 

 


 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก