งานบริการสารสนเทศ  (ห้องสมุดอาชีพ)
            เป็นหน่วยงานของฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและเตรียมความพร้อมให้นิสิตในด้านข้อมูล ข่าวสารความรู้ การพัฒนาตนเอง  สำหรับการวางแผนการศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ ห้องสมุดอาชีพเป็นห้องสมุดเฉพาะ ที่ให้บริการเกี่ยวกับ ข่าวสารหรือ ข้อมูลด้านอาชีพในแง่มุมต่าง ๆ  ภายในห้องสมุดอาชีพ จะจัดให้มีหนังสือ  เอกสาร  วารสาร จุลสาร และข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ  อันได้แก่
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาชีพแต่ละอาชีพ ตลอดจน แนวโน้มของตลาดแรงงานในแต่ละอาชีพ
2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
4. ข้อมูลทางด้านการเตรียมตนเองในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน  เช่น   วิธีการหาแหล่งงาน   การเขียนใบสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ในการสมัครงาน เป็นต้น
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการ การเตรียมตัวสอบปริญญาโท  การทดสอบในการเขียนใบสมัครงาน
6. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ  เช่น  การพัฒนาทักษะการเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว การพัฒนาจิตใจ ตลอดจนความรู้รอบตัว ต่าง ๆ
7. ข่าวสาร อื่น ๆ ที่น่าสนใจข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการวางแผนและเตรียม
ตนเองสำหรับการศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ
สำหรับนิสิต ที่มีความประสงค์ขอยืมหนังสือ ม้วนเทปหรือวิดีทัศน์ ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. บัตรประจำตัวนิสิต
ในการยืมแต่ละครั้งจะอนุญาตให้ยืมได้ดังนี้
1.หนังสือ  เอกสาร วารสาร ครั้งละ ไม่เกิน  3  เล่ม กำหนดคืนภายใน 3  วันทำการ
2. ม้วนเทป  วิดีทัศน์  ครั้งละไม่เกิน  2  ม้วน กำหนดคืนภายใน 3 วันทำการ
3. ถ้าประสงค์จะขอยืมหนังสือ หรือเอกสารต่อขอให้นำมาคืนก่อน แล้วจึงขอยืมใหม่ได้ในกำหนดวันเดิม
* กรณีหนังสือ ม้วนเทป หรือวิดีโอ ที่ยืมไปชำรุด ต้องทำการ ซ่อมแซมให้อยู่ภายในสภาพดี หรือ    สามารถใช้การได้เหมือนเดิม หรือ
กรณีเกิดการสูญหาย ต้องหามาคืน หรือชดใช้ ให้ตามราคา ณ  ปัจจุบัน
กำหนดการให้บริการของห้องสมุดอาชีพ
วันจันทร์ - ศุกร์  ระหว่างเวลา 09.00  - 16.00 น.  ณ  ห้อง  307/1  ชั้น 3   ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน  กองกิจการนิสิต
ระเบียบและขั้นตอนการเข้าใช้บริการงานบริการสารสนเทศ (ห้องสมุดอาชีพ)   มีดังนี้
1. แต่งกายชุดนิสิต หรือชุดสุภาพ  ห้ามสวมรองเท้าแตะ
2. ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุดอาชีพ  กรุณาเก็บสัมภาระวางไว้ในที่ที่จัดให้ รวมทั้งนำของมีค่า ติดตัวไปด้วย  และขอความร่วมมือลงชื่อในแฟ้มแบบลงชื่อเข้าใช้บริการงานบริการสารสนเทศที่ได้จัดเตรียมไว้ให้
3.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
4.ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน
5.โปรดเก็บเอกสารเข้าที่เดิมทุกครั้งหลังการใช้งาน
6.ไม่ควรขีด  เขียน หรือทำเครื่องหมายลงในเอกสาร ของห้องสมุด
 ขอแนะนำ :  หนังสืออ่านพิเศษนอกเวลามีให้เลือกอ่านมากมายหลายหลากสาระเสริมคุณค่าการอ่านมากยิ่งขึ้น   สำหรับทุกท่านที่รักการอ่าน หรือนิยม ที่หาเพื่อนยามเหงาเป็นตัวหนังสือคู่ความบันเทิงเป็นกำไรชีวิตสำหรับตัวท่านเอง
 เชิญมาพบปะ  ค้นหาความต้องการได้ที่นี่ !   ณ  ห้องสมุดอาชีพ ชั้น 3  ห้อง 307 /1 กองกิจการนิสิตแหล่งรวบรวมสาระและความบันเทิง
ในรูปแบบของตัวอักษรที่รอท่านมาสัมผัส  พกพาไปด้วยกัน เมื่อยามต้องการจะผ่อนคลาย…หนังสือ  เอกสาร ต่าง ๆ ในห้องสมุดอาชีพ
นี้ ส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคคล  หน่วยงานต่าง ๆ  และอีกส่วนหนึ่งจัดซื้อโดยใช้เงินของมหาวิทยาลัยนิสิตพึงตระหนัก
ในความเป็นสาธารณสมบัติ ต้องช่วยกันดูแลให้อยู่ในสภาพดี  และส่งคืนห้องสมุดทุกครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ของรุ่นน้อง ๆ ต่อไป
…………………………………………………………

ข่าวดีสำหรับหนอนหนังสือ
“งานบริการสารสนเทศ” (ห้องสมุดอาชีพ)…ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน ขอแจ้งเพื่อทราบ  ผู้ที่ชื่นชอบการอ่านและก็อ่าน….. ยามว่าง หรือต้องการเพื่อนยามเหงา และโปรดพิจารณานะคะว่าขณะนี้เรามีบริการ หนังสือสำหรับอ่านนอกเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ให้ทั้งสาระความรู้ ด้านจิตวิทยา การพัฒนาตนเอง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การดูแลรักษาสุขภาพตลอดจนความบันเทิงในหลาย
รูปแบบให้ท่านได้เลือกอ่านมากมาย ฉบับปฐมฤกษ์ต้อนรับปีใหม่นี้ ขอแนะนำหนังสือน่าอ่าน อาทิเช่น…..
ชีวิตใหม่ในโลกใบเก่า โดย: ธรรมจักร สร้อยพิกุล… ผู้แต่ง
คุณคือคนที่มีชีวิตชีวาที่สุด โดย: เศียรเศวต
อ่านคนให้เหมือนอ่านหนังสือ โดย: ทะนง ประคุปตานนท์ > แปล
สิบแปดฝน..สิบแปดหนาว..ขอเพียง..ความเข้าใจ โดย: ศ. ศิริรักษ์
อันตรายของอารมณ์ โดย: อำนาจ เจริญศิลป์
เล่นกับคน โดย: พิพิธ แก้วพุ่ม
ทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งที่ขาดหายไป โดย: พิชญ์ มกรพันธ์
พัฒนากำลังใจสร้างความสำเร็จ โดย: นโปเลียน ฮิลล์
ไม่ผิดหรอก… ที่บอกปฏิเสธ โดย: ชลิตา ธีรวัฒนา
อย่ายอมเป็นเหยื่อ โดย: อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
วิธีแก้เซ็งในชีวิต โดย: อมรา มลิลา
THE Cat Who Sang for the Birds โดย: Lilian Jackson Bruan
LOVE Bites โดย: AMARANTHA KNINGHT
JADE ISLAND โดย: Elizabeth Lowell
ขอแนะนำ : หนังสืออ่านพิเศษนอกเวลามีให้เลือกอ่านมากมายหลายหลากสาระเสริมคุณค่าการอ่านมากยิ่งขึ้น สำหรับทุกท่าน
ที่รักการอ่าน หรือนิยมที่หาเพื่อนยามเหงาเป็นตัวหนังสือคู่ความบันเทิงเป็นกำไรชีวิตสำหรับตัวท่านสัมผัสพกพาไปด้วยกัน
เมื่อยามต้องการจะผ่อนคลาย………เอง เชิญมาพบปะ ค้นหาความต้องการได้ที่นี่ ! ณ ห้องสมุดอาชีพ ชั้น 3 ห้อง 307/1
แหล่งรวบรวมสาระ และความบันเทิงในรูปแบบของตัวอักษรที่รอท่านมา


แนะนำงานบริการสารสนเทศ (ห้องสมุดอาชีพ) pdf file
รายชื่อสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการภายในงานบริการสารสนเทศ